Ukratko

Kategorija: Upravni odjel za lokalnu samoupravu

U Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu obavljaju se poslovi koji obuhvaćaju stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja i organizacije kolegija, Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, pružanje stručne pomoći gradonačelniku i njegovim zamjenicima, predsjedniku Gradskog vijeća, pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći vijećnicima, izrada nacrta akata, zaključaka, zapisnika, stručne obrade materijala, priprema akata za objavu u službenom glasilu, dostava općih akata Grada predstojniku Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji, poslove u svezi s ostvarivanjem prava nacionalnih manjina, poslovi u svezi s uredskim poslovanjem, urudžbenim zapisnicima, prijemom i otpremom pošte, arhiviranjem spisa, vođenje i organizacija poslova u svezi s održavanjem sjednica kolegija kao i ostali poslovi.

U odjelu obavljaju se poslovi u svezi radnih odnosa djelatnika Gradske uprave, poslovi zastupanja Grada pred pravosudnim tijelima, poslovi zaštite službenika, namještenika, stranaka i imovine unutar Gradske uprave, poslovi vezani uz zaštitu na radu, protupožarnu i civilnu zaštitu , poslovi zaštite i spašavanja te tjelesne i tehničke zaštite,  poslovi održavanja čistoće Gradske uprave, poslovi zaštite od požara i drugi opći i pomoćni poslovi.

Osim toga obavljaju se i poslovi praćenja i unapređenja razvitka informatičkog sustava Gradske uprave, poslovi planiranja, nabave i upravljanja informatičko-komunikacijskim resursima, nadzora nad radom mreže, izrada programa u odgovarajućem programskom jeziku, poslovi obavljanja formalne i logičke kontrole programa, izrada programske dokumentacije, planiranje i provođenje edukacije službenika i namještenika za korištenje informatičke opreme, programa i alata u radu kao i ostali poslovi.

Odjel prati i koordinira rad mjesnih odbora, prati ostvarivanje programa rada mjesnih odbora, malih komunalnih akcija, prati i kontrolira korištenje prostora u mjesnim domovima, naplatu i kontrolu utroška sredstava s naslova iznajmljivanja istog. U ovom odjelu obavljaju se poslovi vezani za odnose s javnošću i protokol. 


 

Kontakt:
Tel: 035 217 013
Fax: 035 217 096

Ostali kontakti (pdf)