Ukratko

Kategorija: Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

U Upravnom odjelu za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremu, praćenje i provođenje postupaka kapitalne izgradnje te tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu Grada / mjesni domovi, objekti u Tvrđavi Brod, ustanove u vlasništvu Grada /, vođenje brige oko nadzora nad izvođenjem radova na održavanju, investicijskom održavanju i investicijama, izrada svih potrebnih planova i troškovnika za izvođenje radova na objektima, te praćenje šteta na objektima i priprema dokumentacije radi refundacije štete,  poslovi u svezi s praćenjem stanja u prostoru, izrada izvješća o stanju u prostoru, obavljanje poslova vezano za izradu i donošenje prostornih planova, izrada i priprema odluka o usvajanju prostornih planova i stručnih podloga iz područja prostornog uređenja, vođenje registra podataka iz informacijskog sustava prostornog uređenja, vođenje evidencije čuvanja dokumenata prostornog uređenja, sudjelovanje u raspravama u postupku donošenja dokumenata prostornog uređenja. Odjel sustavno prati i obavlja poslove iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara, sudjeluje s nadležnim službama i institucijama po svim pitanjima zaštite kulturnih dobara.

U ovom odjelu obavljaju se i poslovi izdavanja lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje a ovi poslovi uključuju i vođenje upravnih i neupravnih postupaka iz područja prostornog uređenja i gradnje, izdavanje lokacijskih dozvola, donošenje rješenja o utvrđivanju građevinske čestice, potvrđivanje parcelacijskih elaborata, izdavanje rješenja o uvjetima građenja, izdavanje potvrda glavnog projekta, obavljanje tehničkog pregleda građevine i izdavanje uporabnih dozvola, izdavanje dozvola za uklanjanje građevina, izdavanje rješenja o izvedenom stanju izdavanje potvrda izvedenog stanja, izdavanje uvjerenja za uporabu građevine, izdavanje uvjerenja o vremenu građenja građevine, potvrđivanje samostalnih uporabnih cjelina u zgradama /etažiranje/, vođenje evidencije o izdanim aktima, izdavanje i drugih akata sukladno zakonu i propisima kao i ostali poslovi.

U ovom odjelu obavljaju se i poslovi u svezi s organizacijom i praćenjem stanja na zaštiti okoliša, primjeni zakonskih i drugih propisa, kao i svih ostalih poslova vezanih za zaštitu okoliša u okviru nadležnosti jedinca lokalne samouprave.


 

Kontakt:
Tel: 035 217 066
Fax: 035 217 067

Ostali kontakti (pdf)