Ukratko

Kategorija: Upravni odjel za financije i računovodstvo

U Upravnom odjelu za financije i računovodstvo obavljaju se poslovi proračuna, financijsko poslovanje i računovodstveno-knjigovodstveni poslovi, naplata gradskih poreza i ostalih prihoda kao i ostali poslovi.

Poslovi proračuna obuhvaćaju planiranje i izradu proračuna, planiranje praćenja likvidnosti, kontrolu izvršenja proračuna, izradu polugodišnjih izvješća o izvršenju proračuna i godišnjeg obračuna proračuna, provedbu postupaka vezanih za zaduživanje Grada i davanje jamstava, praćenje zaduživanja i izradu izvješća o stanju duga.

Financijsko poslovanje obuhvaća blagajničko poslovanje, poslove obračuna i isplata plaća za službenike i namještenike Grada i Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda, kontrolu naloga za plaćanje u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima, vođenje evidencije ulaznih računa, te evidentiranje, pohranjivanje i aktiviranje izdanih i primljenih sredstava osiguranja plaćanja.

Računovodstveno-knjigovodstveni poslovi podrazumijevaju vođenje knjigovodstvenih poslova proračuna, Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda i mjesnih odbora, vođenje analitičkih knjigovodstvenih evidencija poslovnih promjena i transakcija nastalih na imovini, obvezama i potraživanjima, vođenje evidencije o danim i primljenim jamstvima i garancijama, te sastavljanje financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima.

Naplata gradskih poreza i drugih prihoda podrazumijeva utvrđivanje obveznika plaćanja gradskih poreza i naplatu gradskih poreza, utvrđivanje mjesečnih obveza i naplatu prihoda od prodanih gradskih stanova, te analitičko praćenje naplate ostalih prihoda koja ostvaruju upravna tijela Grada.

U ovom odjelu obavljaju se i poslovi koji se odnose na provođenje postupaka javne nabave.


 

Kontakt:
Tel: 035 217 017
Fax: 035 217 047 

 Ostali kontakti (pdf)