Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV
I KOMUNALNO REDARSTVO

KLASA: 112-02/19-01/2
URBROJ: 2178/01-07-19-35
Slavonski Brod, 11. lipnja 2019. godine

Na temelju odredbe članka 19.st.1. u svezi čl. 24. st.5. i 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11. i 4/18. dalje: ZSN LP(R)S ),  privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskog Broda donosi

 

O D L U K U
o djelomičnom poništenju Javnog natječaja za prijam  u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Samostalni upravni referent 1-komunalni redar

 
I

Djelomično se poništava Javni natječaj za prijam  u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Samostalni upravni referent 1-komunalni redar KLASA: 112-02/19-01/2 URBROJ: 2178/01-07-19-2 od 21.svibnja 2019., objavljen u Narodnim novinama, na web Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područna služba Slavonski Brod te službenim web stranicama Grada dana 22. svibnja 2019. godine u dijelu jednog (1) izvršitelja/-ice na neodređeno vrijeme jer nije preostao kandidat/-kinja za odabir.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i protiv iste nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

                                                                                                    

                                                                                                                                        PRIVREMENA PROČELNICA
Albina Anđelić, dipl.iur.