Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju Odluke o zakupu građevinskog zemljišta i javnih površina na području grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 8/09.) i Odluke o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 19/08.) Gradonačelnik raspisuje,

N A T J E Č A J
za davanje u zakup javne površine na Trgu sv. Antuna u Podvinju povodom proslave crkvenog goda

1. Vrijeme zakupa javne površine na Trgu sv. Antuna (k.č.br. 4375 k.o. Podvinje) je u dane proslave blagdana sv. Antuna 12. i 13. lipnja 2018. godine (štandovi samo 13. lipnja, luna-park i šatori 12. i 13. lipnja 2018. godine)

 

Prilog:
- Natječaj za davanje u zakup javne površine na Trgu sv. Antuna u Podvinju povodom proslave crkvenog goda (pdf)