• Gradska uprava
 • Tržnica
 • Bazeni
 • Kruzni tok
 • Svačićeva ulica
 • Kajak

USTANOVA ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA
Stanka Vraza 2/a
OIB: 83097767588
35000 Slavonski Brod

Na osnovu članka 4. Odluke o načinu i uvjetima davanja u zakup poslovnih prostora Ustanove, Upravno vijeće Ustanove objavljuje:


NATJEČAJ

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH I UGOSTITELJSKOG PROSTORA


1. Uredski prostor - SD Vijuš, Stanka Vraza 2/a, 1. kat ured broj 8. površine 12 m2, početna cijena zakupa: 55,00 kn/m2 + pdv, namjena: uredski prostor.

2. Uredski prostor - SD Vijuš, Stanka Vraza 2/a, 1. kat ured broj 9. površine 12 m2, početna cijena zakupa: 55,00 kn/m2 + pdv, namjena: uredski prostor.

3. Uredski prostor - SD Vijuš, Stanka Vraza 2/a, 1. kat ured broj 10. i 11. površine 29 m2, početna cijena zakupa: 55,00 kn/m2 + pdv, namjena: uredski prostor.

4. Uredski prostor - SD Vijuš, Stanka Vraza 2/a, 1. kat ured broj 27. površine 52 m2, početna cijena zakupa: 37,00 kn/m2 + pdv, namjena: uredski prostor.

5. Ugostiteljski objekat - ŠRC Klasije, Borovska 1, prostor površine 70 m2, početna cijena zakupa: 23 kn/m2 + terasa 60,72 m2, početna cijena zakupa: 7 kn/m2, namjena: ugostiteljska djelatnost

Zatvorene ponude dostaviti na adresu:
„USTANOVA Z AGOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJKETIMA“, Stanka Vraza 2/a, 35000 Slavonski Brod, s naznakom „NE OTVARAJ“ – ponude za zakup poslovnog prostora

Uz ponudu dostaviti:

 • ispravu o upisu u Trgovački, Obrtni ili drugi registar ne stariji od 6 mjeseci do dana slanja objave,
 • dokument o solventnosti ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja BON-2 i BON-1,
 • potvrda Porezne uprave o podmirenju dospjelih poreznih obaveza, obaveza na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne starije od 30 dana od dana objave natječaja,
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini koja je jednaka dvostrukoj početnoj mjesečnoj zakupnini traženog prostora + PDV, na žiro račun Ustanove: HR05 23400091-510886204.
 • potvrda Upravnog odjela za financije i računovodstvo Grada o podmirenju obveza prema Ustanovi i Gradu Slavonskom Brodu,
 • dokaz o ispunjenju uvjeta iz članka 11. Odluke o načinu i uvjetima davanja u zakup poslovnih prostora Ustanove (prednost u natječaju)

U ponudi mora biti naznačeno namjena i mjesečni iznos koji se nudi (bez PDV), ime i prezime ili naziv ponuditelja, adresa ponuditelja, OIB i žiro račun ponuditelja. Ako se isti subjekt natječe za više prostora dužan je ponude predati odvojeno za svaki poslovni prostor i uplati jamčevinu za svaki poslovni prostor.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja temelji se na ponuđenoj visini zakupnine na koju se obračunava PDV, uz ispunjavanje svih natječajnih uvjeta.
Kod potpisivanja ugovora o zakupu mora se priložiti sredstvo osiguranja naplate potraživanja navedeno u natječaju (dvije bjanko zadužnice).
Rok za zaključivanje ugovora o zakupu je 30 dana od dana prijema obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Zakupnik nema pravo dobiveni prostor dati u podzakup.
U koliko izabrani ponuditelj svojevoljno odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
Poslovni prostori pod rednim brojem 1, 2, 3 i 4 daju se u zakup na 1 godinu uz mogućnost produženja dok se prostor pod rednim brojem 7 daje u zakup na 5 godina.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 dana, računajući od sljedećeg dana od objave natječaja u tisku. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće razmatrati . Javno otvaranje ponuda je u dvorani Vijuš, Stanka Vraza 2/a, dana 6. travnja 2018. godine u 14.00 sati. Zakupodavac zadržava pravo poništenja cijelog ili dijela natječaja.

Prostori se mogu pregledati uz prethodni dogovor na mob. 099-392 7064.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

e-Račun

e-Račun

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 
hrendeit