Ispis

Pozivamo Vas da do 29. prosinca 2017. godine do 11:00 sati, dostavite svoju ponudu poštom preporučeno na adresu:Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, Slavonski Brod ili ju predate izravno u pisarnici Grada Slavonskog Broda, Vukovarska 1, Slavonski Brod
s naznakom "NE OTVARAJ- Nabava tonera za Gradsku upravu i korisnike Riznice", evidencijski broj nabave: B-3/2018.

Prilog:
- Poziv na dostavu ponuda (pdf)
- Troškovnik (xls)