Ispis

Pozivamo Vas da do 24. ožujka 2017. godine do 11:00 sati, dostavite svoju ponudu na adresu Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000, Slavonski Brod, s naznakom «NE OTVARAJ- Nabava usluga sistematskog zdravstvenog pregleda za zaposlenike osnovnih škola s područja Grada Slavonskog Broda, evidencijski broj nabave: B-13/2017.

- Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluga sistematskog zdravstvenog pregleda za zaposlenike osnovnih škola s područja Grada Slavonskog Broda (pdf)