Statut Grada Slavonskog BrodaSukladno članku 28. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/09., 2/10. i 13/10.), Odbor za Statut i Poslovnik na temelju Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/09. i 13/10.) na svojoj 10.  sjednici održanoj 6. rujna 2010. godine donosi


S  T  A  T  U  T
Grada Slavonskog Broda

PROČIŠĆENI TEKST


I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Grada Slavonskog Broda, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Grada Slavonskog Broda, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada Slavonskog Broda.

Članak 2.

Grad Slavonski Brod je jedinica lokalne samouprave.
Naziv, područje i sjedište Grada Slavonskog Broda određeni su zakonom.

Članak 3.

Grad Slavonski Brod obuhvaća područje naselja Slavonski Brod, Brodski Varoš i Podvinje.
Granica Grada Slavonskog Broda počinje na jugozapadu od rijeke Save i ide granicom katastarske općine Brodski Varoš, katastarske općine Kaniža, na sjeveru katastarskom općinom Brodsko Vinogorje i katastarskom općinom Podvinje, ide granicama katastarske općine Slavonski Brod i katastarske općine Vrba na istoku i izlazi na rijeku Savu.
Posebnom odlukom Gradsko vijeće će podrobnije utvrditi granice Grada.
Granice Grada Slavonskog Broda mogu se mijenjati na način i po postupku propisanim zakonom.

Članak 4.

Grad Slavonski Brod je pravna osoba.
Sjedište Grada je u Slavonskom Brodu, Vukovarska 1.

Grad Slavonski Brod ima status velikog grada.
Tijela i upravna tijela Grada Slavonskog Broda imaju pečate.
Gradsko vijeće i Gradonačelnik imaju po dva pečata jednakog oblika i sadržaja ali različitih veličina.
Veliki pečati su promjera 38 mm, a mali pečati 25 mm.
Pečati su kružnog oblika. U sredini koncentričnog kruga nalazi se grb Republike Hrvatske. Iznad grba odozgo prema dolje upisane su riječi “Republika Hrvatska”, “Grad Slavonski Brod”, “Gradsko vijeće”, odnosno “Gradonačelnik”, odnosno naziv upravnog tijela. Ispod grba upisan je redni broj pečata. Ispod rednog broja pečata upisane su riječi “Slavonski Brod” “Brodsko-posavska županija”.

II. OBILJEŽJA GRADA SLAVONSKOG BRODA

Članak 5.

Grad Slavonski Brod ima grb i zastavu.
Oblik grba je polukružni štit. Na plavome preko srebrne/bijele grede zlatna/žuta  čaplja s ribom u kljunu i rotulusom u podignutoj desnoj nozi. U gornjem desnom kutu srebrni/bijeli polumjesec, a u lijevom gornjem kutu pet šesterokrakih zlatnih/žutih zvijezda (tri, dva).
Ukoliko se grb koristi s nazivom grada naziv se nalazi polukružno ispod štita.
Veličina zastave izrađuje se u omjeru 1:2, a za jarbol 2:6. Zastava je bijela, odnosno prirodne boje svile. Grb Grada Slavonskog Broda nalazi se u sredini.
Svečana zastava Grada je omjera 1:2, izrađena na svili prirodne boje, dvostruka, ravnih rubova, bez obruba, s grbom izrađenim od svile kombinirane vezom ili u zlatovezu.
Način i uvjeti uporabe grba i zastave utvrđuju se posebnom odlukom u skladu sa zakonom.

Članak 6.

Naziv “Grad Slavonski Brod “ i njegove izvedenice mogu se koristiti u nazivima i znamenjima ustanova, trgovačkih društava, udruga građana i drugih pravnih osoba u skladu s posebnom odlukom.

Članak 7.

O korištenju grba Grada Slavonskog Broda uključujući i njegovo oponašanje i naziv “Grad Slavonski Brod” i njegovih izvedenica odlučuje Gradonačelnik.

Članak 8.

Dan Grada Slavonskog Broda je 16. svibnja, dan Svetog Ivana Nepomuka, zaštitnika Grada, koji se svečano slavi kao gradski blagdan.

III. JAVNA PRIZNANJA

Članak 9.

Gradsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Slavonskog Broda, a poglavito za osobito uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekova okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Članak 10.

Javna priznanja Grada Slavonskog Broda su:

 1. Povelja počasnog građanina Grada
 2. Zlatna čaplja
 3. Grb Grada Slavonskog Broda
 4. Štit Berislavića

Članak 11.

Počasnim građaninom Grada Slavonskog Broda može se proglasiti osoba posebice zaslužna za stvaranje i promicanje vrijednosti, položaja i ugleda Grada Slavonskog Broda, dugogodišnju suradnju i potporu na unapređivanju potreba Grada i građana, te izniman doprinos razvoju grada ili pojedinih njegovih djelatnosti.
Počasnim građaninom Grada Slavonskog Broda može se proglasiti i građanin druge države za međunarodnu kontinuiranu suradnju ili potporu kojima se ostvaruju trajni rezultati za dobrobit grada i građana, te promicanje vrijednosti koje doprinose stvaranju ugleda Slavonskog Broda i Hrvatske u svijetu.
Počašću se ne stječu posebna prava, odnosno obveze. Počast se može opozvati ako se osoba pokaže nedostojnom takve počasti.

Članak 12.

Zlatna čaplja je priznanje i nagrada Grada Slavonskog Broda za životno djelo. Dodjeljuje se za posebno vrijedne sveukupne rezultate i postignuća u svim područjima stvaralaštva i djelovanja za dobrobit Grada, njegovih građana i opće dobro.

Članak 13.

Grb Grada Slavonskog Broda je javno priznanje za dugogodišnji kontinuirani stvaralački rad i zalaganje, trajno prijateljstvo, osobitu moralnu potporu, te pomoć i sudjelovanje u osobito vrijednim projektima, programima i poslovima za razvoj i opće dobro Grada i građana Slavonskog Broda.

Članak 14.

Štit Berislavića je javno priznanje i godišnja nagrada Grada Slavonskog Broda.
Dodjeljuje se građanima Slavonskog Broda i građanima koji su svojim životom, radom ili djelovanjem vezani za Slavonski Brod, te građanima koji su svojim iznimnim zalaganjem, dobročinstvom i rezultatima rada i djelovanja u humanitarnim, športskim, kulturnim i drugim djelatnostima postigli iznimna postignuća i zasluge kao i poduzećima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama s područja Grada za iznimna postignuća i zasluge na unapređivanju svih područja stvaralaštva i djelovanja za dobrobit ljudi, te osobiti doprinos boljitku i ugledu Grada u zemlji i svijetu.

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE  (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 15.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Grad Slavonski Brod uspostavlja i održava suradnju  s drugim jedinicama lokalne  samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Članak 16.

Gradsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji s pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnost za njezino razvijanje.
Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Članak 17.

Sporazum  o suradnji Grada Slavonskog Broda i općine ili grada druge države objavljuje se u službenom glasilu Grada Slavonskog Broda.


V. SMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 18.

Grad Slavonski Brod je samostalan u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom te  podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Grada Slavonskog Broda.

Članak 19.

Grad Slavonski Brod u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni  državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

 • uređenje naselja i stanovanje,
 • prostorno i urbanističko planiranje,
 • gospodarski razvoj,
 • komunalno gospodarstvo,
 • brigu o djeci,
 • socijalnu skrb,
 • primarnu zdravstvenu zaštitu,
 • odgoj i osnovno obrazovanje,
 • odgoj i obrazovanje,
 • kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
 • zaštitu potrošača,
 • zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
 • protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
 • promet na svom području,
 • održavanje javnih cesta,
 • izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju, provedbu dokumenata prostornog uređenja te
 • ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Grad Slavonski Brod obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 
Članak 20.

Grad Slavonski Brod može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 16. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Gradsko vijeće, temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom organiziranju poslova, kojim se uređuju  međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

Članak 21.

Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave, prenijeti na županiju Brodsko-posavsku, u skladu s njezinim  Statutom.


VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 22.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 23.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Grada, o prijedlogu općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Grada kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.
Referendum temeljem odredbi zakona i ovog Statuta raspisuje Gradsko vijeće.
Prijedlog za donošenje odluke o  raspisivanju referenduma  iz stavka 1. ovog članka može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina članova Gradskog vijeća, gradonačelnik, polovina mjesnih odbora na području Grada i 20% birača upisanih u  popis birača Grada.

Članak 24.

Referendum se može raspisati radi razrješenja Gradonačelnika i njegovih zamjenika u
slučaju:

 • kada krše ili ne izvršavaju odluke Gradskog vijeća,
 • kada svojim radom prouzroče Gradu Slavonskom Brodu znatnu materijalnu štetu odnosno štetu u iznosu od 1% od proračuna Grada Slavonskog Broda u tekućoj godini a ako 1% proračuna iznosi više od 500.000,00 kuna tada je znatna materijalna šteta

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.
Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja Gradonačelnika i njegovih zamjenika može dati i 20% birača upisanih u popis birača Grada Slavonskog Broda. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od birača.
Gradsko vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju Gradonačelnika i njegovih zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od početka mandata Gradonačelnika i njegovih zamjenika.
Ako na referendumu nije donesena odluka o razrješenju Gradonačelnika i njegovih zamjenika, novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od dana održavanja prethodnog referenduma.

Članak 25.

Gradsko vijeće je dužno razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga.

Ako Gradsko vijeće ne prihvati prijedlog  za raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači sukladno članku 24. stavku 3. Statuta, Gradsko vijeće je dužno  dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 26.

Odluka o raspisivanju referenduma  sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojemu će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

Članak 27.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Grada Slavonskog Broda, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 28.

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 24. ovog Statuta obvezatna je za Gradsko vijeće.

Članak 29.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru  zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 30.

Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Grada kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća i Gradonačelnik.

Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od  60 od dana zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Članak 31.

Zbor građana saziva predsjednik Gradskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća.

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Članak 32.

Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada.
Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 33.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada Slavonskog Broda kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Grada Slavonskog Broda odnosno pročelnik upravnog tijela, dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Grada, te ukoliko zato postoje tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije (e-mailom, kontakt obrascem na web stranicama, net meetingom i chatom).

VII.  TIJELA GRADA SLAVONSKOG BRODA

Članak 34.

Tijela Grada Slavonskog Broda su Gradsko vijeće i Gradonačelnik.

1. GRADSKO VIJEĆE

Članak 35.

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom.
Gradsko vijeće čini 25 vijećnika.
Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Gradskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su Gradonačelnika.

Ukoliko se na način propisan stavkom 3. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Gradsko vijeće.

Članak 36.

Gradsko vijeće donosi:

 • Statut Grada,
 • Poslovnik o radu,
 • odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,
 • proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 • godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • odluku o privremenom financiranju,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Slavonskog Broda čija ukupna vrijednost   prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća  od 1.000.000 kuna,
 • odluku o promjeni granice Grada Slavonskog Broda
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
 • daje prethodne suglasnosti na statute  ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne  samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • donosi odluku o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora,
 • donosi dokumente prostornog uređenja Grada Slavonskog Broda,
 • raspisuje referendum o razrješenju gradonačelnika i njegovih zamjenika u slučajevima određenim zakonom,
 • odlučuje o stjecanju i prijenosu / kupnji i prodaji/ dionica odnosno udjela Grada Slavonskog Broda u trgovačkim društvima kojih je Grad Slavonski Brod osnivač,
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduženja i davanja jamstva za ispunjenje obveza pravnih osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu kojih je Grad Slavonski Brod osnivač, iznad iznosa od 1.000.000,00 kn (milijun kuna),
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća, 
 • bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja i nagrade Grada Slavonskog Broda,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,
 • donosi odluku o imenovanju ovlaštenih predstavnika Grada Slavonskog Broda u skupštinama trgovačkih društava u kojima Grad ima dionice ili udjele,
 • odlučuje o prijenosu I preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
 • odlučuje o zaduživanju Grada Slavonskog Broda i raspisivanju javnog zajma,
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Članak 37.

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

Prijedlog za izbor i razrješenje predsjednika I potpredsjednika Vijeća daje Odbor za izbor i imenovanja kao i najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća.

Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna  i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici  imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.

Članak 38.

Predsjednik Gradskog vijeća:

 • zastupa Gradsko vijeće,
 • saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Gradskog vijeća,
 • predlaže dnevni red Gradskog vijeća,
 • upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
 • brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
 • održava red na sjednici Gradskog vijeća,
 • usklađuje rad radnih tijela,
 • potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko vijeće,
 • brine o suradnji Gradskog vijeća i Gradonačelnika,
 • brine se o zaštiti prava vijećnika,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 39.

Potpredsjednik Gradskog vijeća zamjenjuje predsjednika Gradskog vijeća u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti.
Predsjednik Gradskog vijeća određuje koji će ga od zamjenika zamijeniti u slučaju iz stavka 1. ovog članka.
Potpredsjednik Gradskog vijeća obavlja poslove iz djelokruga predsjednika kada mu ih predsjednik povjeri.

Članak 40.

Mandat članova Gradskog vijeća traje četiri godine.

Funkcija članova Gradskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 41.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:
- ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Gradskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,

 • ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,
 • ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,
 • ako odjavi prebivalište s područja Grada Slavonskog Broda, danom odjave prebivališta,
 • ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,
 • smrću.

Članak 42.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Gradskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 43.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

 • sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća,
 • raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,
 • predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,
 • postavljati pitanja iz djelokruga rada Gradskog vijeća,
 • postavljati pitanja gradonačelniku i zamjenicima gradonačelnika,
 • sudjelovati na sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,
 • tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Grada te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.

Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u radu Gradskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća.

Članak 44.

Poslovnikom Gradskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Gradskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Gradskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Gradskog vijeća.

1.1. RADNA TIJELA

Članak 45.

Radna tijela Gradskog vijeća su:

 • Mandatna komisija
 • Odbor za izbor i imenovanja
 • Odbor za Statut i Poslovnik
 • Odbor za financije i proračun
 • Odbor za gospodarstvo i komunalno gospodarstvo
 • Odbor za društvene djelatnosti
 • Odbor za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
 • Odbor za predstavke, pritužbe I prijedloge građana
 • Komisija za imenovanje naselja, trgova i ulica u Gradu
 • Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
 • Povjerenstvo za odlučivanje o žalbama protiv prvostupanjskih odluka Gradonačelnika

Članak 46.

Gradsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Gradskog vijeća.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje se Poslovnikom o radu Gradskog vijeća.

2. GRADONAČELNIK

Članak 47.

Gradonačelnik zastupa Grad Slavonski Brod i nositelj je izvršne vlasti Grada.

Mandat Gradonačelnika traje četiri godine

U obavljaju izvršne vlasti Gradonačelnik:

 • priprema prijedloge općih akata,
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,
 • utvrđuje prijedlog proračuna Grada i izvršenje proračuna,
 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Slavonskog Broda čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
 • upravlja prihodima i rashodima Grada,
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,
 • donosi odluku o pokroviteljstvu
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Grad, do iznosa od 1.000.000,00 kn
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,
 • imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
 • imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
 • utvrđuje plan primanja u službu u upravna tijela Grada,
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
 • usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu,
 • nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
 • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora,
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Gradonačelnik je dužan Gradskom vijeću podnositi polugodišnja izvješća  o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. alineje 9. ovog članka. 

Članak 48.

Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata  upravnih tijela Grada.

Članak 49.

Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine  za razdoblje  srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od gradonačelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko  jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Gradsko vijeće ne može zahtijevati  od Gradonačelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 50.

Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada:
- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Gradsko vijeće to ne učini, Gradonačelnik je dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti  predstojnika ureda državne uprave u županiji Brodsko-posavskoj, te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave,
- ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Gradskog vijeća.

Članak 51.

Gradonačelnik ima dva zamjenika, koji zamjenjuju Gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju  svoje dužnosti.

Članak 52.

Gradonačelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku/cima, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Zamjenik  gradonačelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa gradonačelnika.

Članak 53.

Gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika dužnost obavljaju profesionalno.

Članak 54.

Gradonačelniku i zamjenicima gradonačelnika  mandat prestaje po sili zakona:

 • danom podnošenja ostavke,
 • danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
 • danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
 • danom odjave prebivališta s područja jedinice,
 • danom prestanka hrvatskog državljanstva,
 • smrću.

Gradsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Gradonačelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog Gradonačelnika.

Ako  mandat Gradonačelnika prestaje u godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, dužnost Gradonačelnika do kraja mandata obavlja zamjenik Gradonačelnika.

Članak 55.

Gradonačelnik i njegovi zamjenici mogu se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom člankom 24. ovog Statuta.

Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju Gradonačelnika i njegovih zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradonačelnika.

VII.  OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNE/NIH  MANJINE/NA

Članak 56.

Grad Slavonski Brod osigurava, podupire i štiti ostvarivanje prava nacionalnih manjina zajamčenih Ustavom i Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina I drugim zakonima.
U ostvarivanju zadaća iz stavka 1. ovog članka, tijela Grada surađuju s vijećima nacionalnih manjina, izabranim sukladno zakonu, manjinskim udrugama i dr. oblicima organiziranja i djelovanja nacionalnih manjina na području Grada.
Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na zastupljenost u izvršnim i upravnim tijelima Grada razmjerno svom udjelu u ukupnom stanovništvu, u skladu sa zakonom.

Članak 57.

Pripadnicima etničkih i nacionalnih zajednica i manjina osigurat će se sva prava predviđena Ustavom, Ustavnim zakonom o ljudskim pravima i slobodama i pravima etničkih i nacionalnih zajednica u Republici Hrvatskoj, ovim Statutom, općim i pojedinačnim aktima tijela Grada Slavonskog Broda.

Članak 58.

Pripadnici nacionalnih manjina u Gradu Slavonskom Brodu sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Gradu Slavonskom Brodu imaju pravo:

 • predlagati tijelima Grada Slavonskog Broda mjere za unapređivanje položaja nacionalnih manjina u Gradu Slavonskom Brodu uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu;
 • isticati kandidate za dužnosti u tijelima Grada Slavonskog Broda;
 • biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radno tijelo Gradskog vijeća, a tiče se položaja nacionalne manjine;

Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz stavka 1. uredit će se Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda.

Članak 59.

Gradonačelnik je dužan u pripremi prijedloga općih akata od vijeća nacionalnih manjina, odnosno predstavnika nacionalnih manjina osnovanih za područje Grada Slavonskog Broda, zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.

Članak 60.

Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo koristiti i isticati simbole i zastave nacionalne manjine u skladu s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.

Zastava nacionalne manjine može se uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu Grada Slavonskog Broda isticati na poslovnim zgradama u kojima nacionalna manjina ima sjedište  i u svečanim prigodama značajnim za nacionalnu manjinu.

Članak 61.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu u službene svrhe upotrebljavati i druge simbole i znamenja svoje nacionalne manjine i to:

 • u sastavu svojih pečata i žigova
 • u natpisnim pločama na poslovnim zgradama u kojima imaju sjedište te u službenim i svečanim prostorijama

Članak 62.

U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna i/ili
svečana pjesma nacionalne manjine.

Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme nacionalne manjine, obvezatno se izvodi himna Republike Hrvatske.

Članak 63.

Grad Slavonski Brod u skladu s mogućnostima financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga koje osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, radi očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta.

Grad Slavonski Brod osigurava sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina i pripadnika nacionalne manjine.

VIII.  UPRAVNA TIJELA

Članak 64.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Slavonskog Broda, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Grad, ustrojavaju se upravna tijela Grada.

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i službe (u daljnjem tekstu: upravna tijela).
Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje Gradonačelnik.

Članak 65.

Upravna tijela u područjima za koja su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Grada, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.

Članak 66.

Upravna tijela samostalna su u okviru svoga djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Gradonačelniku.

Članak 67.

Sredstva za rad upravnih tijela osiguravaju se u proračunu Grada Slavonskog Broda, državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

IX.  JAVNE SLUŽBE

Članak 68.

Grad Slavonski Brod u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Članak 69.

Grad Slavonski Brod osigurava obavljanje  djelatnosti iz članka 68. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.

U trgovačkim društvima u kojima Grad Slavonski Brod ima udjele ili dionice Gradsko vijeće određuje ovlaštene predstavnike u  skupštine društva. 
Obavljanje određenih djelatnosti Grad Slavonski Brod može povjeriti  drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

Članak 70.

O osnivanju i prestanku pravnih osoba čiji je osnivač Grad Slavonski Brod odlučuje Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika, osim ako posebnim zakonima nije drugačije određeno.
Gradsko vijeće može na prijedlog Gradonačelnika odlučiti o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu ako su za kupnju osigurana sredstva u proračunu Grada Slavonskog Broda i ako se time štiti javni interes odnosno interes Grada Slavonskog Broda.
U slučaju da prestane interes Grada Slavonskog Broda za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu pravnih osoba, Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika odlučuje da se dionice, odnosno udjeli u kapitalu prodaju, ako to nije u suprotnosti s posebnim zakonom.

Članak 71.

Skupštine trgovačkih društava dužne su pribaviti prethodnu suglasnost Gradskog vijeća prije odlučivanja o statusnim promjenama trgovačkog društva ( priključenje, pripajanje, spajanje, preoblikovanje, prestanak).

Članak 72.

Komunalne djelatnosti obavljaju se kao javna služba.
Grad Slavonski Brod te pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti obvezne su osigurati trajno i kvalitetno obavljanje tih djelatnosti i održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti.

Članak 73.

Društvene djelatnosti su odgoj i obrazovanje, znanost, kultura, informiranje, šport, tjelesna kultura, tehnička kultura, skrb o djeci i zaštita djece i mladeži, zdravstvo, socijalna skrb, skrb o invalidima i druge djelatnosti u skladu sa zakonom.

Članak 74.

Ustanove čiji je osnivač Grad Slavonski Brod su samostalne u obavljanju svojih djelatnosti i u poslovanju sukladno zakonu, na zakonu utemeljenom propisu, aktu o osnivanju i statutu ustanove.
Aktom o osnivanju odnosno statutom ustanove može se ograničiti stjecanje, opterećivanje i otuđivanje nekretnina i druge imovine ustanove te način raspolaganja s dobiti.

X.  ZAŠTITA ČOVJEKOVA OKOLIŠA

Članak 75.

Grad Slavonski Brod u okviru svoga djelokruga organizira, osigurava i unapređuje poslove zaštite okoliša koji su zakonom i posebnim propisima stavljeni u nadležnost jedinica lokalne samouprave, a od posebnog su značaja za zaštitu okoliša i unapređenje stanja okoliša na području grada Slavonskog Broda.

Članak 76.

Temeljem Plana zaštite okoliša Republike Hrvatske koji donosi Vlada RH za razdoblje od 8 godina, Grad Slavonski Brod putem Gradskog vijeća donosi Program zaštite okoliša kojim se pobliže razrađuju mjere iz Plana zaštite okoliša.
Program osobito sadrži uvjete i mjere zaštite okoliša, subjekte za provođenje mjera utvrđenih Programom, način provedbe interventnih mjera u izvanrednim situacijama, rokove za poduzimanje pojedinih mjera, izvore financiranja.
Program se donosi u roku od 6 mjeseci nakon donošenja Plana.

Članak 77.

Za potrebe praćenja ostvarivanja ciljeva iz Programa zaštite okoliša, te cjelokupnog uvida u stanje okoliša na području grada Slavonskog Broda, Gradsko vijeće razmatra izvješće o stanju okoliša u gradu Slavonskom Brodu, za razdoblje od 4 godine.
Izvješće iz stavka 1. ovog članka Gradskom vijeću podnosi Gradonačelnik.

Članak 78.

U obavljanju komunalnih, gospodarskih, društvenih i drugih djelatnosti, pravne i fizičke osobe dužne su poduzimati mjere za očuvanje i zaštitu čovjekova okoliša.

XI.  MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 79.

Na području Grada Slavonskog Broda osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Gradskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 80.

Mjesni odbori na području Grada Slavonskog Broda su:

 1. MO Antun Mihanović
 2. MO Josip Rimac
 3. MO Mali Pariz
 4. MO Centar
 5. MO Plavo polje
 6. MO Lutvinka
 7. MO Andrija Hebrang
 8. MO Budainka
 9. MO Kolonija
 10. MO Podvinje
 11. MO Brodsko Vinogorje
 12. MO Brodski Varoš
 13. MO Jelas
 14. MO dr. Ante Starčević
 15. MO Josip Juraj Strossmayer
 16. MO Zrinski-Frankopan

Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća  i prikazuju se   na kartografskom prikazu  koji je sastavni dio te odluke.

Članak 81.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana te Gradonačelnik.

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Gradonačelniku.

Članak 82.

Gradonačelnik  u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje je li prijedlog podnesen na način i po postupku  utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Ukoliko Gradonačelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i  po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana  dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog Gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 83.

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

Članak 84.

Tijela mjesnog odbora su Vijeće mjesnog odbora i predsjednik Vijeća mjesnog odbora.

Članak 85.

Članove Vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

Izbornu jedinicu za izbor članova Vijeća  mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Postupak izbora Vijeća mjesnog uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća uz shodnu  primjenu odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 86.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće u rokovima u skladu sa zakonom i odlukom Gradskog vijeća

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Članak 87.

Vijeće mjesnog odbora ima 9 članova.

Za člana Vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

Članak 88.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika Vijeća iz svog sastava tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

Članak 89.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora,  poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

Članak 90.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju  zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području

Članak 91.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 92.

Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija  pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Gradsko vijeće.

Članak 93.

Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana.
Zbor građana može sazvati i Gradonačelnik radi raspravljanja i davanja prijedloga za pitanja od interesa za Grad Slavonski Brod.

Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Zbor građana  vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi Vijeće.

Članak 94.

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora  obavljaju upravna tijela Grada na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnih tijela Grada.

Članak 95.

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora  mogu dati tijela mjesnog odbora i Gradonačelnik.

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Gradsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje  građana mjesnog odbora za koje se traži  promjena područja.

Članak 96.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Gradonačelnik.

Gradonačelnik  može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

XII.  IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA SLAVONSKOG BRODA

Članak 97.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Gradu Slavonskom Brodu, čine imovinu Grada Slavonskog Broda.

Članak 98.

Imovinom Grada upravljaju Gradonačelnik i Gradsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.

Gradonačelnik u postupku upravljanja imovinom Grada donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Gradskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada.

Članak 99.

Grad Slavonski Brod ima  prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Grada Slavonskog Broda su:

 • gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odluka Gradskog vijeća,
 • prihodi od stvari u vlasništvu  Grada i imovinskih prava,
 • prihod od  trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada odnosno u kojima Grad ima udjele ili dionice,
 • prihodi od koncesija,
 • novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Grad Slavonski Brod u skladu sa zakonom,
 • udio u zajedničkim porezima sa Brodsko-posavskom županijom i Republikom Hrvatskom, te dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,
 • sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu,
 • drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 100.


Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Grada Slavonskog Broda iskazuju se u proračunu Grada Slavonskog Broda.

Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih potječu.

Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 101.

Proračun Grada Slavonskog Broda i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 102.

Gradsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

Ukoliko se  proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Gradsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i u postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 103.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisanom za donošenje proračuna.

Članak 104.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada nadzire Gradsko vijeće.

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Grada nadzire Ministarstvo financija.

XIII. AKTI GRADA

Članak 105.

Gradsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju  proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.
 
Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

 

Članak 106.

Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća.

Članak 107.

Radna  tijela Gradskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 108.

Gradonačelnik osigurava izvršenje općih akata predstavničkog tijela, na način i u postupku propisanim ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.

Članak 109.

Upravna tijela Grada u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Brodsko-posavske županije.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Gradskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Članak 110.

Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza gradskih poreza, doprinosa i naknada donose se u skraćenom upravnom postupku.

Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i  pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Grad Slavonski Brod osnivač.

Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i Gradonačelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 111.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Gradskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svatko u svojem djelokrugu.

Članak 112.

Detaljnije odredbe o aktima Grada Slavonskog Broda i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 113.

Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju  u Službenom glasilu Grada Slavonskog Broda.

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu danom objave.

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

XIV.  JAVNOST RADA

Članak 114.

Rad Gradskog vijeća, Gradonačelnika i upravnih tijela Grada je javan.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Gradskog vijeća.

Članak 115.

Javnost rada Gradskog vijeća osigurava se:

 • javnim održavanjem sjednica,
 • izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
 • objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Grada Slavonskog Broda i na web stranicama Grada Slavonskog Broda.

Javnost rada gradonačelnika osigurava se:

 • izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
 • objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Grada Slavonskog Broda i na web stranicama Grada Slavonskog Broda.

Javnost rada upravnih tijela Grada osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

XV.  SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 116.

Način djelovanja Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

Članak 117.

Gradsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne vlasti te uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti.

XVI.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 118.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća, Gradonačelnik i Odbor za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće, većinom glasova nazočnih vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Gradskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 119.

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju  Statuta Grada Slavonskog Broda  ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", broj 14/01., 10/05., 2/06., 19/07. i 1/08.) i zakona, uskladit će se  s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.

Članak 120.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 14/01., 10/05., 2/06., 19/07. i 1/08.).

Članak 121.

Ovaj Pročišćeni tekst Statuta Grada Slavonskog Broda objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
 

Predsjednik
Odbora za Statut i Poslovnik
Stribor Valenta

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE
U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici

Radno vrijeme Gradskih blagajni:
-
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak  07:30-18:30, Subota  08:00-12:00
- Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota  07:00-13:00

Podaci o predmetu u digitalnoj pisarnici

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina (koji ste dobili u pisarnici Gradske uprave) na sljedeći način:

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upute:
U polje Subject/Predmet unesite korisnički pin. Područje za sadržaj ostavite prazno.