fbpx
Ispis

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine Republike Hrvatske" br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.)  i  članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/09., 13/10. i "Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br. 4/12., 5/12., 6/13. i 5/14.),  Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda na svojoj 3. sjednici održanoj 14. srpnja 2017. godine, donosi

Odluku o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda (pdf)