Ispis

SAVJET MLADIH
GRADA  SLAVONSKOG BRODA
KLASA:021-01/14-01/8
URBROJ: 2178/01-07-14-32
Slavonski Brod, 30. lipnja 2014. godine


Temeljem članka 8. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda (""Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br. 2/14.) i članka 3. Poslovnika o radu Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 12/08.), na svojoj Konstituirajućoj sjednici održanoj dana 30. lipnja 2014. godine donosi


ODLUKU
o izboru zamjenika predsjednice
Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda

I.

Izabire se Davor Cibula za zamjenika predsjednice Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda.


II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Slavonskog Broda".


Predsjednica Savjeta mladih
Grada Slavonskog Broda
Vesna Zlatarević