Ispis

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12 i 19/13) i  članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 6/09., 13/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 4/12., 5/12.i 6/13) Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda  na svojoj 7. sjednici, održanoj 12. lipnja 2014. godine, donosi

Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda (pdf)