fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
KLASA: 372-03/19-01/106
URBROJ: 2178/01-05-19-2
Slavonski Brod, 22.kolovoz 2019.g.

 

Na temelju članka 3. Odluke o načinu i uvjetima davanja u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Slavonskog Broda (Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 8/12; 1/14 ), Gradonačelnik raspisuje

 

N A T J E Č A J
za davanje u zakup garaža
u vlasništvu Grada Slavonskog Broda


Predmet natječaja je davanje u zakup garaža u vlasništvu Grada na adresi:

NASELJE SLAVONIJA I 6/3

1. garaža, površine 15,00 m2, garaža broj: 2

 • početna cijena:180,00 kuna / mjesečno
 • osiguranje naplate potraživanja: jedna bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika
 • garaža se izdaje u zakup na vrijeme od 5 godina
 • garaža se daju u zakup u viđenom stanju.

 

NASELJE ANDRIJA HEBRANG, 4/25, 4/22

1. garaža, površine 22,50 m2, garaža broj: 32

 • početna cijena:270,00 kuna / mjesečno
 • osiguranje naplate potraživanja: jedna bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika
 • garaža se izdaje u zakup na vrijeme od 5 godina
 • garaža se daju u zakup u viđenom stanju.

2. garaža, površine 22,50 m2, garaža broj: 33

 • početna cijena:270,00 kuna / mjesečno
 • osiguranje naplate potraživanja: jedna bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika
 • garaža se izdaje u zakup na vrijeme od 5 godina
 • garaža se daju u zakup u viđenom stanju.

3. garaža, površine 22,50 m2, garaža broj: 34

 • početna cijena:270,00 kuna / mjesečno
 • osiguranje naplate potraživanja: jedna bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika
 • garaža se izdaje u zakup na vrijeme od 5 godina
 • garaža se daju u zakup u viđenom stanju.

4. garaža, površine 22,50 m2, garaža broj: 37

 • početna cijena:270,00 kuna / mjesečno
 • osiguranje naplate potraživanja: jedna bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika
 • garaža se izdaje u zakup na vrijeme od 5 godina
 • garaža se daju u zakup u viđenom stanju.

 

FRANA SUPILA 22

1. garaža, površine 13,14 m2, garaža broj: 1

 • početna cijena:157,68 kuna / mjesečno
 • osiguranje naplate potraživanja: jedna bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika
 • garaža se izdaje u zakup na vrijeme od 5 godina
 • garaža se daju u zakup u viđenom stanju.

2. garaža, površine 13,14 m2, garaža broj: 3

 • početna cijena:157,68 kuna / mjesečno
 • osiguranje naplate potraživanja: jedna bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika
 • garaža se izdaje u zakup na vrijeme od 5 godina
 • garaža se daju u zakup u viđenom stanju.

 

3. garaža, površine 13,14 m2, garaža broj: 4

 • početna cijena:157,68 kuna / mjesečno
 • osiguranje naplate potraživanja: jedna bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika
 • garaža se izdaje u zakup na vrijeme od 5 godina
 • garaža se daju u zakup u viđenom stanju.

4. garaža, površine 13,14 m2, garaža broj: 5

 • početna cijena:157,68 kuna / mjesečno
 • osiguranje naplate potraživanja: jedna bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika
 • garaža se izdaje u zakup na vrijeme od 5 godina
 • garaža se daju u zakup u viđenom stanju.

 

NASELJE KRALJA TOMISLAVA 2/3, 3/3, 3/4

1. garaža, površine 17,00 m2, garaža broj: 3

 • početna cijena:204,00 kuna / mjesečno
 • osiguranje naplate potraživanja: jedna bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika
 • garaža se izdaje u zakup na vrijeme od 5 godina
 • garaža se daju u zakup u viđenom stanju.

2. garaža, površine 17,00 m2, garaža broj: 4

 • početna cijena:204,00 kuna / mjesečno
 • osiguranje naplate potraživanja: jedna bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika
 • garaža se izdaje u zakup na vrijeme od 5 godina
 • garaža se daju u zakup u viđenom stanju.

3. garaža, površine 17,00 m2, garaža broj: 6

 • početna cijena:204,00 kuna / mjesečno
 • osiguranje naplate potraživanja: jedna bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika
 • garaža se izdaje u zakup na vrijeme od 5 godina
 • garaža se daju u zakup u viđenom stanju.

4. garaža, površine 17,00 m2, garaža broj: 7

 • početna cijena:204,00 kuna / mjesečno
 • osiguranje naplate potraživanja: jedna bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika
 • garaža se izdaje u zakup na vrijeme od 5 godina
 • garaža se daju u zakup u viđenom stanju.

5. garaža, površine 17,00 m2, garaža broj: 8

 • početna cijena:204,00 kuna / mjesečno
 • osiguranje naplate potraživanja: jedna bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika
 • garaža se izdaje u zakup na vrijeme od 5 godina
 • garaža se daju u zakup u viđenom stanju.

 

J.J. STROSSMAYERA 35 A, 35

1. garaža, površine 19,50 m2, garaža broj: 1

 • početna cijena:234,00 kuna / mjesečno
 • osiguranje naplate potraživanja: jedna bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika
 • garaža se izdaje u zakup na vrijeme od 5 godina
 • garaža se daju u zakup u viđenom stanju.

2. garaža, površine 19,50 m2, garaža broj: 2

 • početna cijena:234,00 kuna / mjesečno
 • osiguranje naplate potraživanja: jedna bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika
 • garaža se izdaje u zakup na vrijeme od 5 godina
 • garaža se daju u zakup u viđenom stanju.

3. garaža, površine 19,50 m2, garaža broj: 3

 • početna cijena:234,00 kuna / mjesečno
 • osiguranje naplate potraživanja: jedna bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika
 • garaža se izdaje u zakup na vrijeme od 5 godina
 • garaža se daju u zakup u viđenom stanju.

 

Ukoliko se natjecatelj natječe za više garaža, za svaku je garažu potrebno dati odvojenu ponudu, u posebnoj omotnici, te uplatiti jamčevinu za svaku garažu.
Natječaj se provodi prikupljanjem ponuda. Sudionik natječaja u ponudi mora navesti (za pravne osobe) naziv tvrtke, broj žiro računa, a za fizičke osobe svoje ime i prezime, adresu, podatke o garaži za koji se natječe, ponuđeni iznos zakupnine, te priložiti valjan dokaz o uplati jamčevine. Jamčevina iznosi dvomjesečni iznos početne zakupnine i uplaćuje se u korist gradskog proračuna broj:IBAN:HR9123400091839600002, MODEL: HR68, poziv na broj, za fizičke osobe 7722-OIB, a za pravne osobe 7722- OIB. Uz ponudu se prilaže upravna pristojba 20,00 kuna.U ponudi navesti e-mail adresu i kontakt telefon.
Na ponuđenu cijenu za zakup garaža obračunava se PDV.
Gradonačelnik zadržava pravo da poništi cijeli ili dio natječaja i postupi sukladno citiranim propisima, u kojem slučaju sudionici natječaja imaju samo pravo na povrat jamčevine.

Ukoliko izabrani natjecatelj svojevoljno odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
Natjecateljima koji ne uspiju u natječaju jamčevina se vraća u roku od 8 dana od dana donošenja konačne odluke Gradonačelnika.

Sudionik natječaja mora priložiti:
- ukoliko je natjecatelj fizička osoba, presliku osobne iskaznice;
- ako je natjecatelj pravna osoba, original ili presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima;
- rješenje o osnivanju obrta (obrtnica);
- original ili presliku rješenja o registraciji udruženja građana ako je natjecatelj organizacija građana;
- original ili presliku rješenja o registraciji političke stranke, ako je natjecatelj politička stranka;
- potvrdu Upravnog odjela za financije i računovodstvo grada Slavonskog Broda da nema dospjelih i nepodmirenih obveza prema Gradu;
- potvrdu Porezne uprave da nema dospjelih i nepodmirenih obveza prema državnom proračunu;
- dokaz o uplati jamčevine;
- upravna pristojba 20,00 kn.

Kod zaključivanja ugovora o zakupu mora se priložiti sredstvo osiguranja naplate potraživanja navedeno u natječaju.
Sve obavijesti o garaži koje se izlažu natječaju mogu se dobiti u Gradskoj upravi, Vukovarska 1, telefon: 217-071, Jadranka Breznik,dipl.iur.

Pismene ponude dostaviti poštom, preporučeno, u zatvorenoj omotnici na adresu:

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO GRADA
«NATJEČAJ ZA ZAKUP GARAŽA – NE OTVARAJ»
Vukovarska 1 (Tvrđava)
35000 SLAVONSKI BROD

Rok za podnošenje ponuda je osam dana, računajući od prvog narednog dana od dana objave natječaja u tisku.

Osobe određene člankom 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), imaju prednost pri sklapanju ugovora o zakupu pod uvjetima najpovoljnije ponude (uz ponudu naprijed narečenog moraju dostaviti dokaz radi ostvarenja prava po ovom osnovu i obvezni su u ponudi navesti prihvaćanje uvjeta najpovoljnije ponude.

Izbor najpovoljnijeg sudionika natječaja temelji se na ponuđenoj visini zakupnine, na koju se obračunava PDV.
Prikupljene ponude, otvoriti će se javno, na sjednici Povjerenstva za otvaranje ponuda, u zgradi Gradske uprave, Vukovarska 1, dana 6. rujna 2019 godine, u 12,00 sati.