fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV
I KOMUNALNO REDARSTVO

KLASA: 112-02/19-01/5
URBROJ: 2178/01-07-19-27
Slavonski Brod, 16. kolovoza 2019. godine


Na temelju odredbe članka 19.st.1. u svezi čl. 24. st.5. i 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11. i 4/18. dalje: ZSN LP(R)S ),  privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskog Broda donosi


O D L U K U
o poništenju Javnog natječaja za prijam  u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Samostalni upravni referent 1-komunalni redar

 

I

Poništava se Javni natječaj za prijam  u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Samostalni upravni referent 1-komunalni redar KLASA: 112-02/19-01/5 URBROJ: 2178/01-07-19-2 od 11.lipnja 2019., objavljen u Narodnim novinama dana, web Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područna služba Slavonski Brod te službenim web stranicama Grada dana 12.lipnja 2019.godine.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i protiv iste nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

                                                                                                    

                                                                                                                                        PRIVREMENA PROČELNICA
Tamara Mokricki, mag.ing.aedif.