fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
KLASA: 112-02/19-01/4
URBROJ: 2178/01-07-19-19
Slavonski Brod, 9. kolovoza 2019. godine

Na temelju odredbe članka 19.st.1. u svezi čl. 24. st.5. i 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11. i 4/18. dalje: ZSN LP(R)S ),  privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Grada Slavonskog Broda donosi


O D L U K U
o poništenju Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1 za odnose s javnošću i protokol

 
I

Poništava se Javni natječaj za prijam  u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1 za odnose s javnošću i protokol KLASA: 112-02/19-01/4 URBROJ: 2178/01-07-19-2 od 6.lipnja 2019., objavljen u Narodnim novinama br 57/2019  dana 7.6.2019., web Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područna služba Slavonski Brod te službenim web stranicama Grada.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i protiv iste nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

                                                                                                    

                                                                                                                                        PRIVREMENA PROČELNICA
Snježana Štivić,dipl.oec.