fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.a skupine, - izgradnja državne ceste DC 431, dionica od DC 53 (Sjeverna vezna cesta) do sjevernog ulaza u Holding Đuro Đaković d.d. u Slavonskom Brodu na građevnim česticama 5165, 5102/1, 6245, 5102/17, 5102/19, 5102/12, 5104/1, 6255/2, 5102/5, 5026/1, 179/1, 179/2, 4878/2, 181, 182, 188, 189/1, 155, 1103, 209 i 299/16, k.o. Slavonski Brod.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07.08.2019. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, Gradska uprava (soba 26).

Prilog: 

Javni poziv za uvid u spis predmeta, Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3