fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju poslovne zgrade- dogradnja grafičke radionice / tiskare (P+1), te parcelacija (objedinjavanje čestica) k.č.br. 2104/11 i 2104/31 k.o. Brodski Varoš (izmjena i dopuna se odnosi na namjeru da se potreban broj PGM-a premjesti / osigura na k.č.br. 2104/31 k.o. Brodski Varoš, te objedinjavanje gore navedenih čestica i dodavanje jednog vanjskog otvora (vrata 3,00/2,70 m) na sjevernom pročelju zgrade na k.č.br. 2104/11 i 2104/31 k.o. Brodski Varoš (Slavonski Brod, Posavska 32 i Županjska ulica).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.07.2019. godine u 09:30 sati, na lokaciji - Vukovarska 1, Slavonski Brod, Tvrđava Brod

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta, izmjena i dopuna građevinske dozvole