fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
KLASA: 112-03/19-01/8
URBROJ: 2178/01-07-19-22
Slavonski Brod, 10. lipnja 2019. godine


Na temelju odredbe članka 19.st.1. u svezi čl. 24. st.5. i 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11. i 4/18. dalje: ZSN LP(R)S ),  privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Grada Slavonskog Broda donosi


O D L U K U
o poništenju Oglasa za prijam  u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1 za odnose s javnošću i protokol

 

I

Poništava se Oglas za prijam  u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1 za odnose s javnošću i protokol KLASA: 112-03/19-01/8 URBROJ: 2178/01-07-19-2 od 29.svibnja 2019., objavljen na web Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područna služba Slavonski Brod te službenim web stranicama Grada dana 29. svibnja 2019. godine jer prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti nije pristupio niti jedan pozvani kandidat.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i protiv iste nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

                                                                                                    

                                                                                                                                        PRIVREMENA PROČELNICA
Nikolina Bilić, struč.spec.admin.publ.