fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Upravni odjel za društvene djelatnosti
Klasa: 620-01/19-01/37
URBROJ: 2178/01-04-19-2
Slavonski Brod, 26. ožujka 2019.
 

Na temelju članka 7. Pravilnika o načinu i uvjetima korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Slavonskog Broda raspisuje se:


NATJEČAJ
za dodjelu na upravljanje i korištenje sportske građevine
u vlasništvu Grada Slavonskog Broda

 

Predmet natječaja je dodjela na upravljanje i korištenje sportske građevine u vlasništvu Grada Slavonskog Broda.

I.

Kajak kanu klub
Sportska građevina nalazi se u Slavonskom Brodu, Splavarska ulica, na k.č.br. 4268, k.o. Slavonski Brod.
Sportska građevina, prostor namijenjen za sportaše, prizemlje površine 608,21 m² , daje se na upravljanje i korištenje sportskim udrugama registriranim u Uredu državne uprave za obavljanje sportskih djelatnosti iz područja kajaka.

II.

 1. Sportska građevina iz točke I. ovog natječaja daje se na upravljanje i korištenje na vrijeme od 5 (pet) godina.
 2. U poslove upravljanja sportskim građevinama ubrajaju se sljedeći poslovi:
 • redovito održavanje športske građevine u građevinskom i funkcionalnom smislu prema   namjeni građevine, a posebno za provođenje Programa javnih potreba u sportu Grada Slavonskog Broda,
 • primjerena zaštita sportske građevine,
 • određivanje i provođenje unutarnjeg reda u sportskoj građevini,
 • primjereno osiguranje sportske građevine,
 • obavljanje stalnih i godišnjih pregleda sportske građevine radi utvrđivanja njezinog stanja u građevinskom i funkcionalnom smislu,
 • kontrola korištenja sportske građevine sukladno sklopljenim ugovorima,
 • donošenje godišnjeg programa upravljanja sportskom građevinom,
 • drugi poslovi, koji prema posebnim propisima spadaju u upravljanje sportskom građevinom.
 1. Korisnik je dužan podmirivati troškove tekućeg održavanja sportske građevine.

Pod troškovima tekućeg održavanja sportske građevine podrazumijevaju se:

 • troškovi energenata (toplinska energija, električna energija i sl.),
 • troškovi komunalnih usluga (voda, odvodnja, smeće i sl.),
 • troškovi premije osiguranja sportske građevine,
 • plaće ili honorari djelatnika na održavanju građevine,
 • troškovi redovitog održavanja sportske građevine kojima se građevina održava u funkcionalnom obliku.
 1. Kriteriji za davanje određene sportske građevine na upravljanje i korištenje sportskoj udruzi su sljedeći:
 • koja je registrirana sukladno odredbama Zakona o udrugama,
 • koja je član nacionalnog sportskog saveza, Županijskog saveza sportova i Zajednice sportskih udruga Grada,
 • koja je uključena u redoviti sustav natjecanja verificiran od strane nacionalnog sportskog saveza i Hrvatskog olimpijskog odbora,
 • visina materijalnih sredstava kao način financiranja ili sufinanciranja,
 • koja okuplja određeni broj djece u sportskoj školi - masovnost,
 • koja ima određeni broj godina aktivnog i kontinuiranog rada - tradicija,
 1. Radi dokazivanja prethodno navedenih kriterija, podnositelj mora dostaviti sljedeće akte:
 • dokaz, odnosno potvrdu o članstvu u Zajednici sportskih udruga Grada Slavonskog Broda,
 • izjava o duljini vremena korištenja određene sportske građevine,
 • Program korištenja i održavanja sportske građevine iz kojeg će biti vidljiv interes Grada Slavonskog Broda za razvojem sporta uključujući financijski plan za godinu za koju se raspisuje natječaj,
 • potvrda i izjava Zajednice sportskih udruga Grada Slavonskog Broda o statusu sportske udruge, te kvaliteti objedinjavanja istovrsne grane sporta na određenoj sportskoj građevini,
 • Statut udruge,
 • dokaz o broju članova udruge razvrstanih po dobnim kategorijama.

Sudionik  natječaja u ponudi mora navesti podatke o udruzi, adresu ,OIB, kontakt podatke , točnu naznaku sportske građevine za koju se natječe.

 1. Ponude se dostavljaju poštom u zatvorenoj omotnici na adresu:

Grad Slavonski Brod
Povjerenstvo za provedbu natječaja
Vukovarska 1
35000 Slavonski Brod

s naznakom:

„NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE
SPORTSKIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU GRADA-NE OTVARAJ“

 1. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja.
 1. Sve specifičnosti vezane uz pojedine sportske građevine bit će regulirane ugovorom.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.