Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju članka 24. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11. i 04/18) pročelnica Upravnog odjela za integrirana teritorijalna ulaganja, u upravnoj stvari prijma u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika 1- za provedbu ITU mehanizama, a povodom raspisanog oglasa, donosi

ODLUKU
o poništenju oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika 1- za provedbu ITU mehanizama

I.


Poništava se oglas za prijam u službu višeg stručnog suradnika 1- za provedbu ITU mehanizama u Upravni odjel za integrirana teritorijalna ulaganja, 2 izvršitelja na određeno vrijeme, objavljen na Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje PU Slavonski Brod 7. siječnja 2019. godine.

II.


Ova Odluka dostavit će se svim kandidatima koji su se prijavili na oglas.

 

III.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i protiv iste nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.


UPRAVNI ODJEL ZA INTEGRIRANA
TERITORIJALNA ULAGANJA
KLASA:112-01/19-01/1
URBROJ: 2178/01-07-19-22
Slavonski Brod, 1. veljače 2019.

Pročelnica
Danijela Blekić, dipl.ing.