fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju članaka 123. - 133.  Zakona o cestama (Narodne novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) te članka 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (Narodne novine 59/18), Grad Slavonski Brod kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na području grada Slavonskog Broda, objavljuje

JAVNI POZIV

Obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta Ulica Hanibala Lucića u gradu Slavonskom Brodu na k.č. br. 2350/1, 2350/2, 5005/3, 5004/6, 5003/10, 5005/4, 5004/8, 5003/12, 5005/1, 5005/2, 2359/1, 2358/1, 2357/1, 2356, 2355/2, 2355/3, 2348, 2347, 2346, 2345, 2344, 2343, 2330 i 2329 u k.o. Slavonski Brod, nerazvrstana cesta Ulica Petra Svačića u gradu Slavonskom Brodu na k.č. br. 2062/1, 2062/2, 2062/3, 4936/5, 4922, 4923, 4924 i 4925 u k.o. Slavonski Brod, te nerazvrstana cesta Borovska ulica u gradu Slavonskom Brodu na k.č. br. 4896, 2559, 2415/3, 2448, 2439/1, 2440, 2446, 2419, 2418/2, 5003/8, 5004/1, 5005/1, 2416/2, 2442 i 2443 u k.o. Slavonski Brod, o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih nerazvrstanih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. - 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Slavonskog Broda.

Geodetski elaborat izvedenog stanja Ulice Hanibala Lucića, Ulice Petra Svačića i Borovske ulice izradit će tvrtka GEOKOD d.o.o. za projektiranje, nadzor i izvođenje geodetskih i graditeljskih radova, Matije Gupca 30, Slavonski Brod. Obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene predmetne ceste započet će 15.01.2019. godine uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 17.01.2019. godine od 08:00 do 09:00 sati u zgradi Gradske uprave u Slavonskom Brodu, Vukovarska ulica 1.


KLASA: 940-01/18-01/544
URBROJ: 2178/01-05-19-11
Slavonski Brod, 9.01.2019. godine

                                                                      

GRADONAČELNIK
Mirko Duspara, dr. med.