fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju odredbe članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine broj: 86/08, 61/11, 04/18, dalje: ZSN) privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskog Broda u upravnoj stvari povodom raspisanog oglasa donosi

 O D L U K U
o poništenju Oglasa za prijem u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1- za tehničke i komunalne poslove

I.

Sukladno odredbi članka 29. ZSN-a privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskog Broda raspisala je Oglas objavljen pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Područni ured Slavonski Brod i internetskim stranicama Grada Slavonskog Broda dana 02. listopada 2018. godine.

Poništava se navedeni Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1- za tehničke i komunalne poslove u Upravnom odjelu za komunalni sustav i komunalno redarstvo.

II.

Ova Odluka dostavlja se svim kandidatima prijavljenim na oglas.

III.

Navedena Odluka stupa na snagu danom donošenja i protiv iste nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.


UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV
I KOMUNALNO REDARSTVO
KLASA: 112-03/18-01/15
URBROJ: 2178/01-07-18-15
Slavonski Brod, 16. listopada 2018. godine

Privremena pročelnica:
Albina Anđelić, dipl. iur.