fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.)

 

OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR NAZOR"
SLAVONSKI BROD
Franje Marinića 9, 35000 SLAVONSKI BROD
(tel: 035/266-469)
objavljuje
N A T J E Č A J
za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
1. Magistar /magistrica primarnog obrazovanja, 3 izvršitelja/ice (m/ž) - određeno puno radno vrijeme, rad bez zasnivanja radnog odnosa u Matičnoj školi
2. Magistar /magistrica primarnog obrazovanja, 1 izvršitelj/ica (m/ž) - određeno puno radno vrijeme, rad bez zasnivanja radnog odnosa u Područnoj školi Ruščica
UVJETI:
Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti:
• životopis,
• presliku diplome,
• presliku rodnog lista
• presliku domovnice,
• presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu ne vraćamo.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavod za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole (15.10.2018. – 23.10.2018.)
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavite na adresu:
OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR NAZOR"SLAVONSKI BROD
FRANJE MARINIĆA 9
35000 SLAVONSKI BROD
s naznakom „ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“
Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole.

 

KLASA: 112-03/18-01/01
UR.BROJ: 2178/01-01-01-18-01
Slavonski Brod, 15. listopada 2018.

 

obrazac za prijavu