fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08. i 61/11.), a na temelju Zapisnika o otvaranju prijava za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik 1 za tehničke i komunalne poslove te pregleda prijava pristiglih na natječaj, Povjerenstvo za provedbu natječaja, donosi

P O Z I V
kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik 1 za tehničke i komunalne poslove


Upućuje se poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidatima koji su se prijavili na natječaj i ispunjavaju formalne uvjete oglasa za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik 1 za tehničke i komunalne poslove u Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održati će se u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 10. listopada 2018. godine, s početkom u 09,00 sati s kandidatima koji ispunjava formalne uvjete oglasa i koji su obaviješteni putem elektroničke pošte (e-maila priložen u prijavi).

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.

Povjerenstvo za provedbu natječaja
KLASA:112-02/18-01/3
URBROJ: 2178/01-07-18-4
Slavonski Brod, 9. listopada 2018.godine

Povjerenstvo za provedbu natječaja