fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Temeljem članka 7. Pravilnika o načinu i uvjetima korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Slavonskog Broda (Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 2/15., 1/16.)  raspisuje se natječaj

NATJEČAJ
za dodjelu na upravljanje i korištenje sportske građevine
u vlasništvu Grada Slavonskog Broda-Stadion „Graničar“

 

Predmet natječaja je dodjela na korištenje sportske građevine u vlasništvu Grada Slavonskog Broda, Stadion „Graničar“

Dodjeljuju  se klupske prostorije u prizemlju novoizgrađenog sportskog objekta Stadion Graničar koje u naravi predstavljaju sljedeće prostore: prostorija za sastanke, četiri svlačionice s pripadajućim sanitarnim čvorom i tuševima, četiri sanitarna čvora, sanitarni čvora za invalide, spremište, nogometnog igrališta i opreme za svlačionice klupskih prostorija.

I.

Stadion Graničar

Sportska građevina nalazi se u Slavonskom Brodu, Graničarska 1, na k.č.br. 1669 k.o Brodski Varoš
Sportska građevina daje se na upravljanje i korištenje za obavljanje sportske aktivnosti - nogomet.

II.

 1. Sportska građevina iz točke I. ovog natječaja daje se na upravljanje i korištenje na vrijeme od 5 (pet) godina

 2. U poslove upravljanja sportskim građevinama ubrajaju se sljedeći poslovi:
 • redovito održavanje sportske građevine u građevinskom i funkcionalnom smislu prema namjeni građevine, a posebno za provođenje Programa javnih potreba u sportu Grada Slavonskog Broda,
 • primjerena zaštita sportske građevine,
 • određivanje i provođenje unutarnjeg reda u sportskoj građevini,
 • primjereno osiguranje sportske građevine,
 • obavljanje stalnih i godišnjih pregleda sportske građevine radi utvrđivanja njezinog stanja u građevinskom i funkcionalnom smislu,
 • kontrola korištenja sportske građevine sukladno sklopljenim ugovorima,
 • donošenje godišnjeg programa upravljanja sportskom građevinom,
 • drugi poslovi, koji prema posebnim propisima spadaju u upravljanje sportskom građevinom.
 1. Korisnik je dužan podmirivati troškove tekućeg održavanja sportske građevine.

Pod troškovima tekućeg održavanja sportske građevine podrazumijevaju se naročito:

 • troškovi energenata (toplinska energija, električna energija i sl.),
 • troškovi komunalnih usluga (voda, odvodnja, smeće i sl.),
 • troškovi premije osiguranja sportske građevine,
 • plaće ili honorari djelatnika na održavanju građevine,
 • troškovi redovitog održavanja sportske građevine kojima se građevina održava u funkcionalnom obliku.
 1. Kriteriji za davanje određene sportske građevine na upravljanje i korištenje sportskoj udruzi su sljedeći:
 • koja je registrirana sukladno odredbama Zakona o udrugama,
 • koja je član nacionalnog sportskog saveza, Županijskog saveza sportova i Zajednice sportskih udruga Grada,
 • koja je uključena u redoviti sustav natjecanja verificiran od strane nacionalnog sportskog saveza i Hrvatskog olimpijskog odbora,
 • visina materijalnih sredstava kao način financiranja ili sufinanciranja,
 • koja okuplja određeni broj djece u sportskoj školi - masovnost,
 • koja ima određeni broj godina aktivnog i kontinuiranog rada - tradicija,

Ukoliko dva ili više podnositelja ispunjavaju navedene uvjete, prednost ima onaj podnositelj koji okuplja veći broj djece u sportskoj školi i ima dužu tradiciju.

 1. Radi dokazivanja prethodno navedenih kriterija, sudionik natječaja mora dostaviti sljedeće akte:
 • dokaz, odnosno potvrdu o članstvu u Zajednici sportskih udruga Grada Slavonskog Broda,
 • izjava o duljini vremena korištenja određene sportske građevine,
 • Program korištenja i održavanja sportske građevine iz kojeg će biti vidljiv interes Grada Slavonskog Broda za razvojem sporta uključujući financijski plan za godinu za koju se raspisuje natječaj,
 • potvrda i izjava Zajednice sportskih udruga Grada Slavonskog Broda o statusu sportske udruge, te kvaliteti objedinjavanja istovrsne grane sporta na određenoj sportskoj građevini,
 • Statut udruge,
 • dokaz o broju članova udruge razvrstanih po dobnim kategorijama.

Sudionik natječaja u ponudi mora navesti podatke o udruzi, adresu, OIB i kontakt podatke.

 1. Ponude se dostavljaju poštom u zatvorenoj omotnici na adresu:

Grad Slavonski Brod
Povjerenstvo za provedbu natječaja
Vukovarska 1
35000 Slavonski Brod

s naznakom:

„NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE

SPORTSKIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU GRADA-NE OTVARAJ“

 1. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja.
 1. Sve specifičnosti vezane uz pojedine sportske građevine bit će regulirane ugovorom.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.