fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama (Narodne Novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Objašnjenja središnjeg ureda Državne geodetske uprave o snimku i geodetskom elaboratu izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012. godine, Grad Slavonski Brod kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na području grada Slavonskog Broda, objavljuje

JAVNI POZIV

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste „Ulica Kerdeni'' u Slavonskom Brodu na k.č. br. 4746/1, 4746/2, 2968 i 4723 k.o. Podvinje i „Trg svetog Antuna“ u Slavonskom Brodu na k.č. br. 4746/1, 4730 i 4375 k.o. Podvinje da Grad Slavonski Brod kao upravitelj započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstanih cesta Ulica Kerdeni i Trg svetog Antuna u navedenoj katastarskoj općini. Radovi započinju dana 25. srpnja 2018. godine i od toga datuma Grad Slavonski Brod započinje s obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izvedene nerazvrstane ceste, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Stjepana Rakitića, dipl. ing. geod. GEO 76 iz GEOKOD d.o.o. Slavonski Brod, M. Gupca 30.
Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem mogu izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja 31. srpnja 2018. godine od 08:00 - 9:00 sati u zgradi Gradske uprave u Slavonskom Brodu, Vukovarska ulica 1.

 

KLASA: 940-01/18-01/193
URBROJ: 2178/01-05-18-6
Slavonski Brod, 19. srpnja 2018. godine

GRADONAČELNIK
Mirko Duspara, dr. med.