• Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

Na temelju članka 27. Zakona o knjižnicama (Narodne novine br. 105/97., 5/98., 104/00. i 69/09) i članka 28. Statuta Gradske knjižnice Slavonski Brod, Upravno vijeće dana 29. studenog 2017. godine, raspisuje

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA GRADSKE KNJIŽNICE SLAVONSKI BROD

Za ravnatelja Gradske knjižnice Slavonski Brod može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
- koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci
- aktivno znanje jednog svjetskog jezika
- koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima
Kandidat koji se prijavi na natječaj mora ponuditi svoj Program rada za naredno mandatno razdoblje.

Ravnatelj se imenuje na četiri godine i može biti ponovno izabran.
Ravnatelja imenuje i razrješava Osnivač na prijedlog Upravnog vijeća Gradske knjižnice.

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:
- Životopis
- Domovnicu
- Diplomu kao dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- Dokaz o radnom iskustvu u knjižničarskoj struci
- Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci od dana objave Natječaja)
- Izjavu o znanju jednog svjetskog stranog jezika
- Prijedlog Programa razvoja Gradske knjižnice za mandatno razdoblje

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u Glasu Slavonije.
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici osobno ili putem pošte na adresu:
Gradska knjižnica Slavonski Brod,
Trg Stjepana Miletića 12, 35 000 Slavonski Brod,
s naznakom „Natječaj za imenovanje ravnatelja - ne otvaraj“.
Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati
O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

e-Račun

e-Račun

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 
hrendeit