Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

O G L A S
ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Temeljem Zakona o poticanju zapošljavanja (NN, br. 57/12, 120/12, 16/17), Grad Slavonski Brod raspisuje i objavljuje oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto:

 1. Samostalni upravni referent 1- za pravne poslove i poslove izdavanje dozvola u provedbi dokumenata prostornog uređenja i gradnje - 1 izvršitelj
  magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
  Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
 2. Viši stručni suradnik 1 - za odnose s javnošću i protokol - 1 izvršitelj
  magistar struke ili stručni specijalist novinarstva, odnosa s javnostima, politologije, komunikologije ili srodne struke
  Upravni odjel za lokalnu samoupravu
 3. Viši stručni suradnik 1- za ekonomsko financijske poslove – 1 izvršitelj
  magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke
  Upravni odjel za financije i računovodstvo
 4. Viši stručni suradnik 1- za kulturu i tehničku kulturu – 1 izvršitelj
  magistar struke ili stručni specijalist humanističke struke
  Upravni odjel za društvene djelatnosti
 5. Administrativni referent 1- za poslove komunalnog gospodarstva - 1 izvršitelj
  srednja stručna sprema opće, upravne ili ekonomske struke
  Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo
 6. Viši stručni referent 1- za gospodarstvo - 1 izvršitelj
  sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik, upravne, ekonomske struke ili tehničke struke
  Upravni odjel za gospodarstvo

Oglas je otvoren od 14. studenog do 22. studenog 2017. godine.

Uz zamolbu kandidati su dužni dostaviti: životopis, presliku osobne iskaznice ili domovnice, presliku diplome kao dokaz o stručnoj spremi.
Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Zamolbe s dokumentacijom dostaviti na adresu:
Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000 Slavonski Brod
(s naznakom) „oglas: stručno osposobljavanje – ne otvarati“.

 

Prilog:
- Oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (pdf)