fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
KLASA: 112-01/17-01/45
URBROJ: 2178/01-07-17-1
Slavonski Brod, 28. rujna 2017. godine

O G L A S
ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA


Temeljem Zakona o poticanju zapošljavanja (NN, br. 57/12, 120/12, 16/17), Grad Slavonski Brod raspisuje i objavljuje oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto:

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I KOMUNALNO REDARSTVO

1. VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 - ZA PRAVNE POSLOVE
Razina obrazovanja: magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
Broj izvršitelja: 1

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

1. SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT 1 - ZA PRAVNE POSLOVE I POSLOVE IZDAVANJE DOZVOLA I AKATA U PROVEDBI DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE
Razina obrazovanja: magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
Broj izvršitelja: 1

Oglas je otvoren od 28. rujna do 6. listopada 2017 . godine.

Uz zamolbu kandidati su dužni dostaviti: životopis, presliku osobne iskaznice ili domovnice, presliku diplome kao dokaz o stručnoj spremi.
Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.


Zamolbe s dokumentacijom dostaviti na adresu:
Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000 Slavonski Brod
(s naznakom) „oglas: stručno osposobljavanje - ne otvarati“.

 

Pročelnik:
Davor Rogić, dipl. ing.