Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Upravni odjel za gospodarstvo
KLASA: 940-01/17-01/422
URBROJ: 2178/01-05-16-3
Slavonski Brod, 19. srpnja 2017. godine

 

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine RH, br. NN 91/96, 68/98, 137/99., 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), Gradonačelnik raspisuje

NATJEČAJ
za zasnivanje prava služnosti na javnim površinama  u svrhu gradnje, polaganja, održavanja, razvoja i korištenja

elektroničke komunikacijske infrastrukture

Predmet natječaja:

1.    Osnivanje prava služnosti na javnoj površini radi postavljanja nadzemnih telekomunikacijskih ormarića, podzemnih zdenaca i  distributivne telekomunikacijske kanalizacije na nekretninama u vlasništvu Grada Slavonskog Broda u slijedećim katastarskim općinama:
-    k.o. Slavonski Brod


Naknada za ustanovljenu služnost:

1.        Početna visina naknade utvrđuje se u godišnjem iznosu i to kako slijedi:
-    za postavljanje vanjskih samostojećih telekomunikacijskih ormarića M1 1000kn/po ormariću;
-    za postavljanje malih podzemnih zdenaca u iznosu 100 kn/po postavljenom zdencu;
-    za izgradnju distributivne telekomunikacijske kanalizacije 8 kn/m2 zauzetog dijela čestice.
 
Opći uvjeti natječaja:

Natječaj se provodi prikupljanjem ponuda.
Ponuda se daje u jednokratnom iznosu za svaki od predmeta natječaja posebno.
Pravo natjecanja imaju sve pravne i fizičke osobe u skladu s propisima.
      Ponuda za sudjelovanje u natječaju  mora obavezno sadržavati:
-    pisanu ponudu s navedenim imenom i prezimenom, OIB-om i adresom ponuditelja (za fizičke osobe), odnosno nazivom, OIB-om i adresom sjedišta (za pravne osobe),
-    podatke o zemljištu za koje se daje ponuda za zasnivanje prava služnosti,
-    ponuđeni godišnji iznos visine naknade,
-    kopiju katastarskog plana sa ucrtanim lokacijama ormarića, zdenaca, DTK

        Uz ponudu se prilaže upravna pristojba 20,00 kuna.
  Ponude se predaju do roka navedenog u tekstu natječaja. Nepravodobno podnesene ponude neće se razmatrati.
Mjerila za izbor najpovoljnije ponude:
    - najveći ponuđeni iznos, uz ispunjavanje ostalih uvjeta.
 

Sve troškove vezane za zaključenje ugovora, porezne i pristojbene obveze te druge troškove snosi osoba koja uspije u natječaju.
Gradonačelnik zadržava pravo da poništi cijeli ili dio natječaja.
    Sve obavijesti o natječaju mogu se dobiti u Gradu Slavonskom Brodu, Upravni odjel za gospodarstvo, Vukovarska 1, telefon: 035/217-074, a tender s popisom nekretnina može se osobno preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo ili zatražiti na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pismene ponude dostavljaju se poštom, preporučeno, u zatvorenom omotu na adresu:
GRAD SLAVONSKI BROD
Vukovarska 1
35000 SLAVONSKI BROD
s naznakom
«Natječaj za zasnivanje prava služnosti – ne otvaraj»

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana, računajući od prvog narednog dana od dana objave natječaja u tisku.

Prikupljene ponude otvorit će se na javnoj sjednici Povjerenstva za otvaranje ponuda koja će se održati u zgradi Gradske uprave, Vukovarska 1, dana 1. kolovoza 2017. godine u 11,00 sati.