• Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

Upravni odjel za gospodarstvo
KLASA: 940-01/17-01/422
URBROJ: 2178/01-05-16-3
Slavonski Brod, 19. srpnja 2017. godine

 

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine RH, br. NN 91/96, 68/98, 137/99., 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), Gradonačelnik raspisuje

NATJEČAJ
za zasnivanje prava služnosti na javnim površinama  u svrhu gradnje, polaganja, održavanja, razvoja i korištenja

elektroničke komunikacijske infrastrukture

Predmet natječaja:

1.    Osnivanje prava služnosti na javnoj površini radi postavljanja nadzemnih telekomunikacijskih ormarića, podzemnih zdenaca i  distributivne telekomunikacijske kanalizacije na nekretninama u vlasništvu Grada Slavonskog Broda u slijedećim katastarskim općinama:
-    k.o. Slavonski Brod


Naknada za ustanovljenu služnost:

1.        Početna visina naknade utvrđuje se u godišnjem iznosu i to kako slijedi:
-    za postavljanje vanjskih samostojećih telekomunikacijskih ormarića M1 1000kn/po ormariću;
-    za postavljanje malih podzemnih zdenaca u iznosu 100 kn/po postavljenom zdencu;
-    za izgradnju distributivne telekomunikacijske kanalizacije 8 kn/m2 zauzetog dijela čestice.
 
Opći uvjeti natječaja:

Natječaj se provodi prikupljanjem ponuda.
Ponuda se daje u jednokratnom iznosu za svaki od predmeta natječaja posebno.
Pravo natjecanja imaju sve pravne i fizičke osobe u skladu s propisima.
      Ponuda za sudjelovanje u natječaju  mora obavezno sadržavati:
-    pisanu ponudu s navedenim imenom i prezimenom, OIB-om i adresom ponuditelja (za fizičke osobe), odnosno nazivom, OIB-om i adresom sjedišta (za pravne osobe),
-    podatke o zemljištu za koje se daje ponuda za zasnivanje prava služnosti,
-    ponuđeni godišnji iznos visine naknade,
-    kopiju katastarskog plana sa ucrtanim lokacijama ormarića, zdenaca, DTK

        Uz ponudu se prilaže upravna pristojba 20,00 kuna.
  Ponude se predaju do roka navedenog u tekstu natječaja. Nepravodobno podnesene ponude neće se razmatrati.
Mjerila za izbor najpovoljnije ponude:
    - najveći ponuđeni iznos, uz ispunjavanje ostalih uvjeta.
 

Sve troškove vezane za zaključenje ugovora, porezne i pristojbene obveze te druge troškove snosi osoba koja uspije u natječaju.
Gradonačelnik zadržava pravo da poništi cijeli ili dio natječaja.
    Sve obavijesti o natječaju mogu se dobiti u Gradu Slavonskom Brodu, Upravni odjel za gospodarstvo, Vukovarska 1, telefon: 035/217-074, a tender s popisom nekretnina može se osobno preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo ili zatražiti na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pismene ponude dostavljaju se poštom, preporučeno, u zatvorenom omotu na adresu:
GRAD SLAVONSKI BROD
Vukovarska 1
35000 SLAVONSKI BROD
s naznakom
«Natječaj za zasnivanje prava služnosti – ne otvaraj»

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana, računajući od prvog narednog dana od dana objave natječaja u tisku.

Prikupljene ponude otvorit će se na javnoj sjednici Povjerenstva za otvaranje ponuda koja će se održati u zgradi Gradske uprave, Vukovarska 1, dana 1. kolovoza 2017. godine u 11,00 sati.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Glasnik Grada

Glasnik Grada

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 
hrendeit