Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju članka 4. Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Slavonski Brod ima udjele („Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda“, br. 4/2013), Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda, raspisuje

                                         
 J A V N I  N A T J E Č A J
za izbor članova/ica Nadzornog odbora
 Trgovačkog društava Brod-plin d.o.o.


1. Raspisuje se Javni natječaj za izbor četiri člana/ice nadzornog odbora trgovačkog društava Brod-plin d.o.o. u ime Grada Slavonskog Broda

2. Kandidat za članove/ice nadzornog odbora trgovačkog društva iz točke 1. ovog natječaja može biti fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna te koja osim uvjeta propisanim  Zakonom o trgovačkim društvima ispunjava i sljedeće uvjete:
-    da ima završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili završen preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij te 5 (pet) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
-    da ima, iznimno, završenu srednju stručnu spremu pod uvjetom da ima najmanje 10 (deset) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
-    da članstvom u nadzornom odboru trgovačkog društva nije u sukobu interesa.

3. Uz prijavu na Javni natječaj kandidati su dužni obvezno priložiti, sljedeću dokumentaciju:
-    životopis
-    dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
-    dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
-    dokaz o radnom stažu (preslika radne knjižice, potvrda o radnom stažu ili potvrda HZMO)


4. Prijave na Javni natječaj s dokazima o ispunjavanju utvrđenih uvjeta podnose se u roku 8 (osam) dana od dana objave Javnog natječaja na službenim internetskim stranicama Grada Slavonskog Broda (www.slavonski-brod.hr), na adresu:
            - Grad Slavonski Brod – Vukovarska 1, 35 000 Slavonski Brod,
               Povjerenstvo za provedbu natječaja, s naznakom
               „za Javni natječaj za izbor članova/ica nadzornog odbora
               Trgovačkog društva Brod-plin d.o.o.“ – ne otvarati

5. Nepravovremene i nepotpune prijave na Javni natječaj neće se uzeti u razmatranje.
      Pridržava se pravo poništenja ovog Javnog natječaja.

6. O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem.

 

Prilog:
- Javni natječaj za izbor članova/ica Nadzornog odbora Trgovačkog društava Brod-plin d.o.o. (pdf)