fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

KLASA: 940-01/17-01/115
URBROJ: 2178/01-05-17-3
Slavonski Brod, 01. ožujka 2017. godine

Na temelju članka 131., 132. i 133.  Zakona o cestama (Narodne Novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o Snimku i geodetskom elaboratu izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012. godine, Grad Slavonski Brod kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na području Grada Slavonskog Broda, objavljuje


JAVNI POZIV


Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koji graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta ''Omiška ulica'' u Slavonskom Brodu, u k.o.  Brodski Varoš, k.č.br. 1986/8, 1988/4, 1990/4, 1991/4, 1992/4, 1993/4, 1995/4, 1999/3, 2001/2, 2003/3, 1988/5, 1989/3, 1992/5, 1993/5, 1995/5, da Grad Slavonski Brod kao upravitelj započinje s postupkom evidentiranja navedene nerazvrstane ceste u navedenoj katastarskoj općini. Radovi započinju dana 03. ožujka 2017. godine i od toga datuma Grad Slavonski Brod započinje s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena nerazvrstana cesta, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Stjepana Rakitića dipl.ing.geod. GEO 76 iz GEOKOD d.o.o. Slavonski Brod, M. Gupca 30.

Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem mogu izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja 06. ožujka 2017. godine od 08:00 – 9:00 sati u zgradi Gradske uprave u Slavonskom Brodu, Vukovarska ulica 1.