Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju članka 131., 132., i 133. Zakona o cestama (Narodne novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Objašnjenja središnjeg ureda Državne geodetske uprave o snimku i geodetskim elaboratima izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta, Klasa:932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012. Godine, Grad Slavonski Brod kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na području grada Slavonskog Broda, objavljuje

JAVNI POZIV

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koji graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste „Ninska ulica“ i „Ulica Jakova Gotovca“ u Naselju Kolonija Slavonski Brod, u k.o. Slavonski Brod, k.č.r. 482/10, 483/10, 439/2 i k.o. Brodski Varoš, k.č.br. 2086/191, 2086/62, 2086/184, 2086/185, 2086/123, 2086/124, 2085/186, da Grad Slavonski Brod kao upravitelj započinje s postupkom evidentiranja navedenih nerazvrstanih cesta u navedenim katastarskim općinama. Radovi započinju dana 03. veljače 2017. godine i od toga datuma Grad Slavonski Brod započinje s obilježavanjem granica zemljišta, na kojem su izvedene nerazvrstane ceste, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Stjepana Rakitića dipl.ing.geod. GEO 76 iz GEOKOD d.o.o. Slavonski Brod, M. Gupca 30.

Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem mogu izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja 06. veljače 2017. godine od 08:00-10:00 sati u zgradi Gradske uprave u Slavonskom Brodu, Vukovarska 1.

JAVNI POZIV NA UVID NERAZVRSTANIH CESTA - Ninska ulica i Ulica Jakova Gotovca