fbpx
 
 
 • Gradska uprava
 • Tržnica
 • Bazeni
 • Kruzni tok
 • Svačićeva ulica
 • Kajak

GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1
Komisija za odabir studenata

na temelju članka 9. Pravilnika o načinima i uvjetima pružanja potpore studentima grada Slavonskog Broda ("Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br.3/11. i 13/22.) raspisuje

NATJEČAJ

      za dodjelu potpore studentima

s područja grada Slavonskog Broda za akademsku 2022./2023. godinu

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju:

redoviti studenti, državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području grada Slavonskog Broda do navršene 26. godine života, a ne primaju drugu vrstu pomoći ili stipendiju

I. KRITERIJI ZA ODABIR STUDENATA:

1. redoviti studenti

-redoviti studenti prve godine preddiplomskog sveučilišnog i stručnog studija i studenti prve godine integriranog studija koji su tijekom cijelog srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,30. Od ukupnog broja izabranih redovito uspješnih studenata 15% biti će studenti prve godine.

-studenti druge i viših godina preddiplomskog sveučilišnog, stručnog i integriranog studija, te druge godine diplomskog studija mora u prethodnoj akademskoj godini ostvariti najmanje 50 ECTS bodova i od položenih ispita na prethodnim godinama studija mora ostvariti prosjek ocjena najmanje 3,5. Student druge godine diplomskog studija traženi prosjek mora ostvariti na prethodnoj godini studija.

- studenti prve godine diplomskog studija koji se nakon završenog preddiplomskog studija javljaju na Natječaj moraju priložiti prijepis ocjena svih prethodnih godina studija te potvrdu fakulteta o redovnom upisu diplomskog studija.

2. redoviti studenti športaši kategorizirani Pravilnikom o kategorizaciji športaša HOO

-redoviti studenti prve godine preddiplomskog sveučilišnog i stručnog studija i student prve godine integriranog studija koji su tijekom cijelog srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,30. i nalaze se u I., II., III. kategoriji športaša po Pravilniku o kategorizaciji športaša HOO.

-studenti druge i viših godina preddiplomskog sveučilišnog, stručnog i integriranog studija, te prve i druge godine diplomskog studija, mora u prethodnoj akademskoj godini ostvariti najmanje 50 ECTS bodova i od položenih ispita na prethodnim godinama studija mora ostvariti prosjek ocjena najmanje 3,0. te se nalaziti u I., II., III. kategoriji športaša po Pravilniku o kategorizaciji športaša HOO. Student druge godine diplomskog studija mora traženi prosjek ostvariti u prethodnoj akademskoj godini te se nalaziti u I., II., III. kategoriji športaša po Pravilniku o kategorizaciji športaša HOO.

-Od ukupnog broja planiranih sredstava za pružanje potpore studentima 10% izdvojit će se za studente športaše, u slučaju ne prijavljivanja dovoljnog broja studenata športaša na natječaj za pružanje potpore studentima Grad zadržava pravo raspodjele tih sredstava na redovne studente.

Dopunski kriteriji:

U slučaju jednakog broja bodova prednost će imati studenti slabijeg imovinskog stanja.

II. PROVEDBA NATJEČAJA

Zahtjev za pružanje potpore studentima podnosi se na propisanom obrascu.

Zahtjevu iz prethodnog stavka podnositelj je dužan priložiti sljedeće dokumente:

1.  Osobni iskaznicu (presliku),

 1. Uvjerenje o prebivalištu,
 2. Potvrdu obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje *,
 3. Presliku svjedodžbe svih razreda srednje škole, studenti viših godina potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prethodnih godina studija, ukoliko se radi o upisu na prvu godinu diplomskog studija nakon završenog preddiplomskog studija potrebno je priložiti ispis ocjena svih prethodnih godina studija, ukoliko se radi o upisu na drugu godinu diplomskog studija potrebno je priložiti ispis ocjena prethodne godine studija,
 1. Izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva*
 2. Potvrde o mjesečnim primanjima svih članova domaćinstva za razdoblje od 3 mjeseca koja prethode Natječaju. Obrtnici presliku obrtnice i rekapitulaciju knjige primitaka i izdataka sa popunjenim PPI obrascem od 1.1.2022. do 1.9.2022.,
 3. izjava o privoli /suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja,
 4. Uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva*,
 5. Dokaze o postignutim uspjesima, natjecanja znanja (državna i međunarodna), izravan upis, nagrade na fakultetu, za studente športaše dokaze o uspješnosti u športskim aktivnostima,(I. II. III. kategorija športaša po Pravilniku o kategorizaciji športaša HOO, športaš Grada ili Županije),
 6. Dokaze o posebnim obiteljskim prilikama, (sudjelovanje roditelja u Domovinskom ratu, sudjelovanje roditelja dragovoljca u Domovinskom ratu, obitelj s dva ili više učenika ili studenta, student bez oba roditelja tj. preminula roditelja, student bez jednog roditelja tj. preminuli roditelj, roditelj invalid Domovinskog rata, roditelj civilna žrtva rata, rješenje o invalidnosti za studenta osobu s invaliditetom- postotak invalidnosti 60% i više)

* Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 3 mjeseca.  

III. VISINA POTPORE

Iznos potpore ovisi o visini godišnje planiranih proračunskih sredstava namijenjenih za studente.
Za studente koji studiraju u mjestu prebivališta (na brodskim fakultetima) iznos potpore utvrđuje se u pola manjem iznosu u odnosu na studente koji studiraju izvan Slavonskog Broda.

Studentima tijekom akademske godine isplata teče od 1. listopada do 31. srpnja.

IV. DEFICITARNA ZANIMANJA

STRUČNI STUDIJ:

Građevinarstvo ili Graditeljstvo

Sestrinstvo

SVEUČILŠNI STUDIJ:

Medicina

Farmacija

Dentalna medicina

Strojarstvo

Elektrotehnika ili Elektrotehnika i informacijska tehnologija

Građevinarstvo

Informatika ili Informacijske znanosti ili Informatologija ili Informacijski

i poslovni sustavi ili Informatika i tehnika ili Poslovna informatika

Računarstvo ili Primijenjeno/poslovno računarstvo

Matematika i računarstvo ili Matematika ili Matematika i informatika ili

Matematika i fizika

Pedagogija

Rehabilitacija

Logopedija

Socijalna pedagogija

Socijalni rad

Fizika ili Fizika i informatika ili Fizika i tehnika ili Inženjerska fizika,

termodinamika i mehanika ili Fizika i kemija

Kemija ili Biologija i kemija

Geodezija i geoinformatika

Germanistika ili Njemački jezik i književnost

Anglistika ili Engleski jezik i književnost

Šumarstvo

Drvna tehnologija

Arhitektura i urbanizam

V. PODNOŠENJE PRIJAVA

Prilikom podnošenja zahtjeva kandidati su obvezni ispuniti obrazac prijave i potpisati izjavu o privoli/suglasnosti za prikupljanje i obradu podataka koje se može dobiti u pisarnici Gradske uprave, Vukovarska 1, ili na službenim Internet stranicama grada Slavonskog Broda (www.slavonski-brod.hr).

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Sva pojedinačna prava i obveze kandidata koji udovolje propisanim kriterijima, utvrdit će se posebnim ugovorom između studenta korisnika potpore grada i Grada Slavonskog Broda.

VI. ROKOVI

O ishodu postupka odabira, kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana izvršenog odabira, rok za prijavu na Natječaj je do 28. listopada 2022. godine na adresu:

Grad Slavonski Brod
Komisija za odabir studenata
Vukovarska 1

35000 Slavonski Brod

Broj dodijeljenih stipendija ovisiti će o planiranim proračunskim sredstvima.

Obrazac prijave 2022./2023. (doc.) 

Suglasnost podnositelja za stipendiju 2022./2023. (pdf.) 

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo