fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Sukladno Odluci o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Slavonskog Broda („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 7/97., 16/01., 12/03., 2/08., 13/08., 7/09. i „Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br. 4/16., 6/19.), članku 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09.,150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.) i članku 47. Statuta Grada Slavonskog Broda

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/09. i 13/10. i „Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br. 4/12., 5/12., 6/13.,5/14., 4/18. i 12/21.) Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda, na prijedlog Povjerenstva za bodovanje i sastavljanje liste prvenstva za dodjelu u najam stanova u vlasništvu Grada Slavonskog Broda, donosi

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Liste prvenstva za dodjelu u najam stanova u vlasništvu

Grada Slavonskog Broda

Zaključak o utvrđivanju Liste prvenstva te Lista prvenstva za dodjelu u najam stanova u vlasništvu Grada Slavonskog Broda (pdf.)