fbpx
 
 

Upravni odjel za graditeljstvo,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša
KLASA: 351-04/22-01/67
UR.BROJ: 2178/01-10-22-3
Slavonski Brod, 24. lipnja 2022.

 

Temeljem Odluke o raspisivanju natječaja za sufinanciranje glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u kućanstvu (KLASA: 351-01/22-01/37, UR.BROJ: 2178/01-07-22-3, od 23. lipnja 2022.g.), Gradonačelnik raspisuje:


NATJEČAJ

za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije, za vlastitu potrošnju u kućanstvu

Ako želite smanjiti račune za električnu energiju – javite nam se kako bismo za Vas besplatno provjerili isplativost ugradnje sunčane elektrane na Vaš krov te Vam pomogli u ostvarivanju državnih subvencija za ugradnju.

Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) za sufinanciranje ugradnje sunčanih elektrana na obiteljskim kućama očekuje se u jesen ove godine, a Slavonski Brod želi pomoći svojim zainteresiranim građanima kako bi se na vrijeme pripremili za navedeni javni poziv i ostvarili pravo na državnu subvenciju.

Prijavitelji kroz Natječaj mogu ostvariti:

 • Sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane u iznosu od 80%, kojim će on za nositelja prijave iznositi 625,00 HRK (s uključenim PDV-om);
 • U slučaju interesa uspješno ocijenjenog prijavitelja, punu podršku u prijavi na nadolazeći javni poziv FZOEU za sufinanciranje ugradnje sunčane elektrane, a što uključuje administrativnu podršku te podršku u pronalasku pouzdanog izvođača sunčane elektrane i nabavi opreme.

Smanjivanjem cjelokupnog troška realizacije zahvaljujući sufinanciranjima, smanjit ćete i razdoblje povrata ulaganja u sunčanu elektranu, a godišnje ćete u svom kućanstvu uštedjeti do 90% na računima za električnu energiju.

Natječaj je otvoren za podnošenje prijava od 01. do 15. srpnja 2022. godine. Grad Slavonski Brod osigurao je sredstva za sufinanciranje izrade 30 glavnih projekata. Prijave koje sadrže potpunu dokumentaciju i predane su u roku, bodovati će se temeljem kriterija raspisanih u tekstu natječaja koji slijedi u nastavku dokumenta (PREDMET NATJEČAJA I UVJETI ZA PRIJAVITELJE). Rezultati natječaja biti će objavljeni u roku od 15 dana od zatvaranja natječaja.

Ukoliko se kroz ovaj natječaj ne potroše sva raspoloživa sredstva, Grad će donijeti odluku ponovnom raspisivanju natječaja.

Prijava se podnosi putem Prijavnog obrasca i Izjave o davanju suglasnosti (privole) za prikupljanje i obradu osobnih podataka dostupnom u prilogu ovog Natječaja uz traženu dokumentaciju koja je predmet ovog Natječaja.

Za više informacija, molimo obratite nam se na:

 • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili radnim danom od 10 do 16 h na 01 2090 404
 • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili radnim danom od 07 do 15 h na 035 217 073

PREDMET NATJEČAJA I UVJETI ZA PRIJAVITELJE

Sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju, u mrežnom radu (dalje u tekstu: sunčana elektrana), mogu ostvariti fizičke osobe s prebivalištem na području Slavonskog Broda (u tekstu: građani) na postojeće obiteljske kuće.

Prijavitelji kroz Natječaj mogu ostvariti:

 • Sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane u iznosu od 80%, kojim će on za nositelja prijave iznositi 625,00 HRK (s uključenim PDV-om);
 • U slučaju interesa uspješno ocijenjenog prijavitelja, punu podršku u prijavi na nadolazeći javni poziv FZOEU za sufinanciranje ugradnje sunčane elektrane, a što uključuje administrativnu podršku te podršku u pronalasku pouzdanog izvođača sunčane elektrane i nabavi opreme.

Postojeća obiteljska kuća u smislu Natječaja (u tekstu: obiteljska kuća) je zgrada:

1. koja je zakonita:

 • izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“, broj: 153113, 20/17, 39/19 i 125/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena (ukoliko se radi o upravnom aktu, isti mora biti izvršan, tj. mora imati klauzulu izvršnosti ili pravomoćnosti),
 • koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na akt koji dokazuje njenu zakonitost,

2. u kojoj je vise od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje i

3. koja ima najviše tri stambene jedinice,

Predmet Natječaja nisu:

 1. zgrade koje imaju upravitelja sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22100, 73100, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14),
 2. obiteljske kuće:
  • koje nisu privedene svrsi sukladno aktu kojim se dozvoljava građenje (koje su u gradnji, za koje je pokrenut postupak legalizacije odnosno koje su u postupku ishođenja Rješenja o izvedenom stanju, no isto nije pravomoćno),
  • kojima je suvlasnik pravna osoba i

       3. postojeće fotonaponske elektrane na obiteljskim kućama koje se nadograđuju/proširuju.

Pravo na subvencioniranu cijenu izrade glavnog elektrotehničkog projekta, mogu ostvariti građani ako zadovoljavaju sljedeće uvjete (u tekstu: Korisnici):

 1. vlasnici ili suvlasnici, uz suglasnost svih suvlasnika, obiteljske kuće u kojoj se projekt provodi,
 2. imaju prebivalište na adresi obiteljske kuće, u kojoj se projekt provodi, prijavljeno do trenutka predaje dokumentacije ili prije,
 3. mjerno mjesto/priključak na energetski sustav glasi na ime podnositelja zahtjeva,
 4. ispune Prijavni obrazac za ostvarivanje subvencionirane cijene glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane (u tekstu: prijava),
 5. prihvate uvjete sukladno Natječaju.

BODOVANJE

Prijave koje sadrže potpunu dokumentaciju i predane su u roku, bodovati će se temeljem sljedećih kriterija:

 • Godišnja potrošnja električne energije kućanstva (maksimalno 50 bodova, dokazuje se dostavom računa za električnu energiju za sve mjesece u 2021. godini ili obračuna opskrbljivača električnom energijom za sve mjesece u 2021. godini – skenirani dokument):
  • od 0 do 2.000 kWh/godišnje (10 bodova);
  • od 2.001 do 4.000 kWh/godišnje (30 bodova);
  • 4.001 ili više kWh/godišnje (50 bodova).
 • Broj korisnika/članova kućanstva (maksimalno 40 bodova, dokazuje se dostavom potvrde o prebivalištu ili osobnih iskaznica za prijavitelja i sve članove kućanstva – skenirani dokument):
  • 1 član kućanstva (10 bodova);
  • 2 člana kućanstva (20 bodova);
  • 3 člana kućanstva (30 bodova);
  • 4 ili više članova kućanstva (40 bodova).
 • Posjedovanje energetskog certifikata i izvješća o energetskom pregledu obiteljske kuće za koju se izrađuje projekt (maksimalno 10 bodova, dokazuje se dostavom energetskog certifikata i izvješća – skenirani dokument):
  • Ne posjeduje (0 bodova);
  • Posjeduje (10 bodova).

Maksimalan ukupni broj bodova koji jedna prijava može ostvariti je 100. U slučaju jednakog broja bodova, prednost ima građanin koji je prije podnio prijavu.

TRAŽENA DOKUMENTACIJA

Dokumentacija se smatra potpunom ukoliko sadržava:

 1. Prijavni obrazac dostupan uz ovaj Natječaj popunjen sa općim podacima
 2. Obostrana preslika osobne iskaznice vlasnika i suvlasnika
 3. Dokaz o zakonitosti/legalnosti građevine (obavezan žig pravomoćnosti)
 4. Zemljišno-knjižni izvadak
 5. Uvjerenje/Potvrda nadležnog ureda za katastar o istovjetnosti čestica, ako se razlikuju brojevi čestica
 6. Informacije o mjesečnoj potrošnji električne energije za sve mjesece u 2021. godini izražene u kWh i/ili popis svih uređaja koji se koriste u objektu, ukoliko se radi o novom objektu
 7. Informacije o tipu, stanju i iskoristivoj površini krova
 8. Slika/e objekta, na kojim je vidljivo trenutno stanje krova
 9. Priključna snaga objekta
 10. Informacije o vrsti priključka – jednofazni ili trofazni

DOSTAVLJANJE PRIJAVE NA NATJEČAJ

Natječaj je otvoren za podnošenje prijava od 01. do 15. srpnja 2022. godine.

Sva dokumentacija se podnosi isključivo u PDF ili JPG obliku na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., predmet: “Natječaj za sufinanciranje izrade glavnog projekta sunčane elektrane – Slavonski Brod” od dana otvaranja Natječaja.  Dan i vrijeme zaprimanja potpune obvezne dokumentacije smatra se danom vremenom zaprimanja Zahtjeva sa svom potpunom dokumentacijom.

Rezultati natječaja biti će poznati u roku od 15 dana od zatvaranja natječaja, a prijavitelji će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem e-maila. Korisnici koji ostvare pravo na sufinanciranu cijenu izrade glavnog projekta, imaju mogućnost iskoristiti to pravo u roku od 6 mjeseci od zatvaranja natječaja.

Grad Slavonski Brod osigurao je sredstva za sufinanciranje izrade 30 glavnih projekata sunčanih elektrana.  Ukoliko se kroz ovaj natječaj ne potroše sva raspoloživa sredstva, Grad će donijeti odluku ponovnom raspisivanju natječaja.

Zelena energetska zadruga je pravna osoba koja će prikupljati i obrađivati osobne podatke građana (ime, prezime, OIB, adresa prebivališta, broj mobitela i/ili telefona, adresa e-pošte i vlastoručni potpis) u svrhu provođenja Natječaja.

Zelena energetska zadruga će osobne podatke o građanima prikupljati, obrađivati i čuvati na propisani način i neće ih dostavljati trećim stranama na obradu bez pisane privole istih sukladno:

 • Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka),
 • Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i
 • Uredbi (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002 EZ).

Osobni podaci koristit će se samo u nužnom opsegu za ostvarenje svrhe iz prijave na ovaj Natječaj.

Natječaj za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije, za vlastitu potrošnju u kućanstvu je raspisan u suradnji s Zelenom energetskom zadrugom (ZEZ). Obradu zaprimljenih prijava će vršiti Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u suradnji s Zelenom energetskom zadrugom (ZEZ).

Tekst Natječaja objavljen je ­24. lipnja 2022. godine na mrežnoj stranici:

 

Prilozi:

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo