fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO,
PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: 112-02/22-01/11
URBROJ: 2178/01-07-22-2
Slavonski Brod, 3. svibnja 2022. godine

Na temelju odredbe članka 19.st.1. u svezi čl. 29.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ br. 86/08., 61/11., 4/18. i 98/19. dalje: ZSN ),  pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda raspisuje i objavljuje


O G L A S
za prijam u službu na određeno vrijeme

U Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša na radno mjesto:

viši stručni referent 1- za upravljanje projektom
      - 1 ( jedan ) izvršitelj/-ica na određeno vrijeme
 

Opći uvjeti za prijam u službu:

  • punoljetnost
  • hrvatsko državljanstvo
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

  • sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske ili upravne struke,
  • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • položen državni ispit ili polaganje u zakonskom roku
  • poznavanje rada na računalu.

 

Prilog:

Poveznice: