fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I
KOMUNALNO REDARSTVO

KLASA: 112-02/22-01/1
URBROJ: 2178/01-07-22-23
Slavonski Brod, 22. travnja 2022. godine

Na temelju odredbe članka 19.st.1. u svezi čl. 24. st.5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine br. 86/08., 61/11., 4/18 i 112/19. )  privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno gospodarstvo Grada Slavonskog Broda donosi

O D L U K U
o poništenju Javnog natječaja za prijam vježbenika  u službu na određeno vrijeme

 I.

Poništava se Javni natječaj za prijam  vježbenika u službu na određeno vrijeme u Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo na radno mjesto upravni referent 1 - prometni redar - vježbenik,   KLASA: 112-06/22-01/1; URBROJ: 2178/01-07-22-1 od 17. siječnja 2022. godine, objavljen u Narodnim novinama, broj NN 8/2022 od 19. siječnja 2022. godine, na „Burzi rada“  pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i  na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i protiv iste nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

                                                                                                    

PRIVREMENA PROČELNICA
Gordana Puškarić, mag. ing. mech.