fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju članka 3. Odluke o načinu i uvjetima davanja u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Slavonskog Broda (Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 8/12; 1/14 ), Gradonačelnik raspisuje:

NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnih prostora

u vlasništvu Grada Slavonskog Broda

 

Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnih  prostora u vlasništvu  Grada na Autobusnom kolodvoru u Slavonskom Brodu na adresi Trg hrvatskog proljeća 12:

1. Paviljon 1-trgovina, prizemlje, ukupne površine 14,52 m2

- Namjena prostora: trgovina

- Početna cijena: 1373,73 kuna / mjesečno

- Osiguranje naplate potraživanja: jedna bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika

- Poslovni se prostor izdaje u zakup na vrijeme od 5 godina.

  Poslovni se prostor daje u zakup u viđenom stanju.

 

2. Paviljon 2-cafe, prizemlje, ukupne površine 72,79 m2

- Namjena prostora:caffe bar

- Početna cijena: 4.500,00 kuna / mjesečno

- Osiguranje naplate potraživanja: jedna bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika

- Poslovni se prostor izdaje u zakup na vrijeme od 5 godina.

Poslovni se prostor daje u zakup u viđenom stanju.

Ako se natjecatelj natječe za više poslovnih prostora, za svaki je poslovni prostor potrebno dati odvojenu ponudu, u posebnoj omotnici, te uplatiti jamčevinu za svaki poslovni prostor.

Natječaj se provodi prikupljanjem ponuda. Sudionik natječaja u ponudi mora navesti: (za pravne osobe) naziv tvrtke, broj žiro računa, a za fizičke osobe svoje ime i prezime, adresu, podatke o poslovnom prostoru za koji se natječe, ponuđeni iznos zakupnine, namjenu, te priložiti valjan dokaz o uplati jamčevine. Jamčevina iznosi dvomjesečni iznos početne zakupnine i uplaćuje se u korist gradskog proračuna broj:IBAN:HR9123400091839600002, MODEL: HR68, poziv na broj, za fizičke osobe 7722-OIB, a za pravne osobe 7722- OIB. U ponudi navesti e-mail adresu i kontakt telefon.

            Gradonačelnik zadržava pravo zaključenja ugovora i sa sudionikom natječaja koji ispuni sve tražene uvjete iz natječaja, ponudi najvišu cijenu zakupnine, te ako ponudi drugu namjenu od one utvrđene natječajem.

Gradonačelnik zadržava pravo da poništi cijeli ili dio natječaja i postupi sukladno citiranim propisima, u kojem slučaju sudionici natječaja imaju samo pravo na povrat jamčevine.

Ako izabrani natjecatelj svojevoljno odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.

Natjecateljima koji ne uspiju u natječaju jamčevina se vraća u roku od 8 dana od dana donošenja konačne odluke Gradonačelnika.

Sudionik natječaja mora priložiti:

  • ako je natjecatelj fizička osoba, presliku osobne iskaznice;
  • ako je natjecatelj pravna osoba, original ili presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima;
  • rješenje o osnivanju obrta (obrtnica);
  • original ili presliku rješenja o registraciji udruženja građana ako je natjecatelj organizacija građana;
  • original ili presliku rješenja o registraciji političke stranke, ako je natjecatelj politička stranka;
  • ponudu s naznakom poslovnog prostora za koji se natječe te ponuđeni iznos zakupnine
  • potvrdu Upravnog odjela za financije i računovodstvo grada Slavonskog Broda da nema dospjelih i nepodmirenih obveza prema Gradu,
  • potvrdu Porezne uprave da nema dospjelih i nepodmirenih obveza prema državnom proračunu.
  • dokaz o uplati jamčevine
  • upravna pristojba 20,00 kn

Kod zaključivanja ugovora o zakupu mora se priložiti sredstvo osiguranja naplate potraživanja navedeno u natječaju.

Sve obavijesti o poslovnom prostoru koji se izlaže natječaju može se dobiti u Gradskoj upravi, Vukovarska 1, telefon: 217-075

Pismene ponude dostaviti poštom, preporučeno, u zatvorenoj omotnici na adresu:

GRAD SLAVONSKI BROD

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

«NATJEČAJ ZA POSLOVNI PROSTOR – NE OTVARAJ»

Vukovarska 1, 35000 SLAVONSKI BROD

Rok za podnošenje ponuda je osam dana, računajući od prvog narednog dana od dana objave natječaja u tisku.

Izbor najpovoljnijeg sudionika natječaja temelji se na ponuđenoj visini zakupnine, na koju se obračunava PDV.

Prikupljene ponude, otvorit će se javno, na sjednici Povjerenstva za otvaranje ponuda, u zgradi Gradske uprave, Vukovarska 1, dana 29. travnja 2022. godine, u 9.00  sati.