fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I

 KOMUNALNO REDARSTVO

KLASA: 112-06/22-01/3

URBROJ: 2178/01-07-22-1

Slavonski Brod, 4.travnja 2022. godine

Na temelju odredbe članka 19. stavak 1. u svezi s člankom 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08. , 61/11., 4/18. i 98/19. dalje: ZSN), privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskog Broda, objavljuje

J A V N I    N A T J E Č A J

za prijem vježbenika

 

U Grad Slavonski Brod, u Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo

-     viši stručni suradnik 1 – za promet – vježbenik

-     1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci vježbeničkog staža

      radi osposobljavanja za službu

Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu sukladno odredbi članka 12. ZSN-a:

      -     punoljetnost,

      -     hrvatsko državljanstvo i

      -     zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba   

            prima.

 Kandidati/kinje  moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

  • magistar struke ili stručni specijalist prometne struke,
  • bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž
  • polaganje državnog stručnog ispita u zakonskom roku,
  • poznavanje rada na računalu.

Prilog:

Poveznice: