fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju odredbe članka 19. stavak 1. u svezi s člankom 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08. , 61/11., 4/18. i 98/19. dalje: ZSN), privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskog Broda, objavljuje


J A V N I    N A T J E Č A J
za prijem vježbenika

 
U Grad Slavonski Brod, u Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo

-     Viši stručni suradnik 1- za pravne  poslove – vježbenik
-     1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci vježbeničkog staža radi osposobljavanja za službu

Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu sukladno odredbi članka 12. ZSN-a:

  •  punoljetnost,
  •  hrvatsko državljanstvo i
  •  zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba  prima.

 Kandidati/kinje  moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

  • magistar struke ili stručni specijalist pravne struke (300 ECTS bodova)
  • bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž
  • poznavanje rada na računalu

 

Prilog:


Poveznice: