fbpx
 
 
 • Gradska uprava
 • Tržnica
 • Bazeni
 • Kruzni tok
 • Svačićeva ulica
 • Kajak

Na temelju članka 11. Pravilnika o davanju u najam nekretnina u vlasništvu Grada Slavonski Brod mladim obiteljima u bračnoj i izvanbračnoj zajednici te samohranim roditeljima (do 45 godina) uz mogućnost otkupa (Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda broj: 3/2018; 5/2018;9/2018; 1/2020), Kolegij Gradonačelnika raspisuje:

Natječaj

 za davanje u najam nekretnina u vlasništvu Grada Slavonskog Broda

mladim obiteljima u bračnoj i izvanbračnoj zajednici te samohranim roditeljima

(do 45 godina) uz mogućnost otkupa

 1. Grad Slavonski Brod (u daljnjem tekstu: Grad) kao vlasnik nekretnine oznake k.č.br. 5853/27 i k.č.br. 5853/28, obje k.o. Slavonski Brod, koje u naravi čine dvije stambene zgrade i dvorište u Naselju Marka Majstorovića br. 1 i 2, raspisuje natječaj za davanje u najam stanova prikazanih u točki 3. u vlasništvu Grada mladim obiteljima u bračnoj i izvanbračnoj zajednici te samohranim roditeljima (do 45 godina) uz mogućnost otkupa.

 

 1. Za svrhu ovog natječaja Ponuditelj je bračna zajednica (Ponudu potpisuju oba supružnika), izvanbračna zajednica te samohrani roditelj.
 1. Predmet ovog natječaja su sljedeći stanovi:

Stambena zgrada oznake k.č.br. 5853/27, upisana u zk. ul. 14275, k.o. Slavonski Brod, Naselje Marka Majstorovića 1

Oznaka stana

Opis stana

Površina stana

(m2)

Početna visina mjesečne najamnine (kn)

Početna kupoprodajna cijena za otkup

(kn)

STAN 2

(etažno vlasništvo E-2)

Trosobni stan na I. katu koji se sastoji od ulaznog prostora, kupaonice, dječje sobe,

spavaonice, dnevnog boravka s blagovaonicom, kuhinje, izbe i lođe, ukupne korisne površine 60,90 m2 i pripadajući sporedni dio spremište S2 korisne površine 0,63 m2 i parkirališno mjesto P2 korisne površine 2,50 m2

64,03

2.000,00

547.000,00

STAN 3

(etažno vlasništvo E-3)

Trosobni stan na I. katu koji se sastoji od ulaznog prostora, kupaonice, dječje sobe, spavaonice, dnevnog boravka s blagovaonicom, kuhinje, izbe i lođe, ukupne korisne površine 60,90 m2 i pripadajući sporedni dio spremište S3 korisne površine 0,61 m2 i parkirališno mjesto P3 korisne površine 2,50 m2

64,01

2.000,00

547.000,00

STAN 4

(etažno vlasništvo E-4)

Trosobni stan na II. katu koji se sastoji od ulaznog prostora, kupaonice, dječje sobe, spavaonice, dnevnog boravka s blagovaonicom, kuhinje, izbe i lođe, ukupne korisne površine

60,90 m2 i pripadajući sporedni dio spremište S4 korisne površine 0,63 m2 i parkirališno mjesto P4 korisne površine 2,50 m2

64,03

2.000,00

547.000,00

STAN 5

(etažno vlasništvo E-5)

Trosobni stan na II. katu koji se sastoji od ulaznog prostora, kupaonice, dječje sobe, spavaonice, dnevnog boravka s blagovaonicom, kuhinje, izbe i lođe, ukupne korisne površine

60,90 m2 i pripadajući sporedni dio spremište S5 korisne površine 0,61 m2 i parkirališno mjesto P5 korisne površine 2,50 m2

64,01

2.000,00

547.000,00

 

 

Stambena zgrada oznake k.č.br. 5853/28, upisana u zk. ul. 14271, k.o. Slavonski Brod, Naselje Marka Majstorovića 2

Oznaka stana

Opis stana

Površina stana

(m2)

Početna visina mjesečne najamnine (kn)

Početna kupoprodajna cijena za otkup

(kn)

STAN 2

(etažno vlasništvo E-2)

Trosobni stan na I. katu zgrade, s pripadajućim spremištem S2 i parkiralištem P2, koji se sastoji od ulaznog prostora 5,82 m2, kupaonice 4,33 m2, dječje sobe 9,62 m2, spavaonice 10,61 m2, dn. boravak + blag. 20,18 m2, kuhinje 4,32 m2, izbe 1,08 m2, lođe 4,94 m2, ukupne površine 60,90 m2, s pripadajućim posebnim dijelom spremišta S2 0,63 m2, parkirališnim mjestom P2 2,50 m2.

64,03

2.000,00

547.000,00

STAN 3

(etažno vlasništvo E-3)

Trosobni stan na I. katu zgrade, s pripadajućim spremištem S3 i parkiralištem P3, koji se sastoji od ulaznog prostora 5,82 m2, kupaonice 4,33 m2, dječje sobe 9,62 m2, spavaonice 10,61 m2, dn. boravak + blag. 20,18 m2, kuhinje 4,32 m2, izbe 1,08 m2, lođe 4,94 m2, ukupne površine 60,90 m2, s pripadajućim posebnim dijelom spremišta S3 0,61 m2, parkirališnim mjestom P3 2,50 m2.

64,01

2.000,00

547.000,00

STAN 4

(etažno vlasništvo E-4)

Trosobni stan na II. katu zgrade, s pripadajućim spremištem S4 i parkiralištem P4, koji se sastoji od ulaznog prostora 5,82 m2, kupaonice 4,33 m2, dječje sobe 9,62 m2, spavaonice 10,61 m2, dn. boravak + blag. 20,18 m2, kuhinje 4,32 m2, izbe 1,08 m2, lođe 4,94 m2, ukupne površine 60,90 m2, s pripadajućim posebnim dijelom spremišta S4 0,63 m2, parkirališnim mjestom P4 2,50 m2.

64,03

2.000,00

547.000,00

STAN 5

(etažno vlasništvo E-5)

Trosobni stan na II. katu zgrade, s pripadajućim spremištem S5 i parkiralištem P5, koji se sastoji od ulaznog prostora 5,82 m2, kupaonice 4,33 m2, dječje sobe 9,62 m2, spavaonice 10,61 m2, dn. boravak + blag. 20,18 m2, kuhinje 4,32 m2, izbe 1,08 m2, lođe 4,94 m2, ukupne površine 60,90 m2, s pripadajućim posebnim dijelom spremišta S5 0,61 m2, parkirališnim mjestom P5 2,50 m2

64,01

2.000,00

547.000,00

 

 1. Početna kupoprodajna cijena za otkup stana te početna visina mjesečne najamnine stana utvrđena je na temelju neovisne procjene tržišne vrijednosti, a sukladno mjerodavnim zakonskim i podzakonskim propisima Republike Hrvatske te iznosi kako je navedeno u tablici.
 1. Ponuda najamnine smatrat će se i ponudom za otkup stana (koji neće biti obvezan), a ponuđeni iznos otkupne cijene računat će se na način da se početna otkupna cijena za nekretninu uvećava proporcionalno uvećanju ponuđene najamnine u odnosu na početnu visinu najamnine. U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine, iznos zbroja uplaćenih najamnina uračunava se u kupoprodajnu cijenu.
 1. Uvjeti, rokovi i način plaćanja najamnine odnosno otkupa nekretnine regulirati će se ugovorom o najmu i ugovorom o kupoprodaji nekretnine koji će biti sklopljeni s najboljim Ponuditeljem. Ugovor o najmu stana sklapa se u obliku javnobilježničkog akta na razdoblje od 5 godina, s mogućnošću produženja na isti vremenski period. Sve troškove solemnizacije ugovora snosi Ponuditelj.
 1. Ponuditelj koji sudjeluje na natječaju ne smije imati nepodmirenih dugovanja prema proračunu Republike Hrvatske te prema Gradu;
 1. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 2 početne mjesečne najamnine u korist Gradskog proračuna broj: IBAN: HR9123400091839600002, Model:HR68, poziv na broj 7722-OIB. Uplaćeni iznos jamčevine koristiti će se kao depozit, odnosno kao garancija pokrića svih financijskih obveza, koje proizlaze iz Ugovora o najmu stana;
 1. Ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati sljedeće podatke te treba priložiti sljedeću dokumentaciju koja sadrži osnovne podatke o Ponuditelju uz dostavu odgovarajućih dokaza i to:
 2. presliku osobne iskaznice
 3. izjavu o zvanju (stručna sprema) za oba bračna i izvanbračna druga, sa dokazima o stručnoj spremi i dokaz o zaposlenju (izjava poslodavca i sl.)
 4. izjavu o visini i opterećenosti plaće, s tim da visina plaće po pojedinom članu domaćinstva ne smije biti manja od iznosa jedne i pol ponuđene mjesečne najamnine, s potvrdom poslodavca o visini plaće
 5. OIB;
 6. e-mail;
 7. broj telefona ili mobitela;
 8. Oznaku stana za koji se podnosi ponuda s točnom adresom, k.č.br. i opisom stana iz tablice (primjer: STAMBENA ZGRADA OZNAKE K.Č.BR. 5853/28, UPISANA U ZK. UL. 14271, K.O. SLAVONSKI BROD, NASELJE MARKA MAJSTOROVIĆA 2, STAN 3 (ETAŽNO VLASNIŠTVO E-3) TROSOBAN STAN NA I. KATU ZGRADE UKUPNE POVRŠINE 64,01 M2)
 9. Dokaz o prijavljenom prebivalištu odnosno boravištu na području grada;
 10. Rodni list ne stariji od 6 mjeseca (preslika)
 11. Rodni list za djecu, ne stariji od 6 mjeseca (preslika)
 12. Dokaz o postojanju bračne zajednice za bračne drugove, za izvanbračnu zajednicu Izjavu ponuditelja danu pred javnim bilježnikom, pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću, da žive u izvanbračnoj zajednici, a za samohrane roditelje dokumentacija kojom se dokazuje status samohranog roditelja.
 13. Izjavu ponuditelja danu pred javnim bilježnikom, pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću, kako ponuditelji niti njegovi članovi domaćinstva nemaju u vlasništvu odnosno suvlasništvu nekretninu na području Republike Hrvatske, kojom se u potpunosti rješava njihovo stambeno pitanje
 14. potvrdu Upravnog odjela za financije i računovodstvo Grada Slavonskog Broda da nema dospjelih i nepodmirenih obveza prema Gradu,
 15. potvrdu Porezne uprave da nema dospjelih i nepodmirenih obveza prema državnom proračunu.
 16. Dokaz o uplaćenoj jamčevini;
 17. Broj računa na koji će se vratiti uplaćena jamčevina u slučaju neprihvaćanja ponude;
 18. Upravnu pristojbu u državnim biljezima u vrijednosti od 20,00 kn.

 

 1. Jedan Ponuditelj može dati ponudu za najam za najviše dva stana navedenih u tablici te može sklopiti ugovor isključivo za jedan stan. U slučaju da više ponuda Ponuditelja bude ocijenjeno kao najpovoljnije, ugovor o najmu sklopit će se za onaj stan koji je naveden ranije po redu prvenstva. Sve ponude koje su pristigle od članova domaćinstva Ponuditelja biti će isključene. Ponuditelji mogu samo jednom ostvariti pravo na najam stana temeljem Pravilnika o davanju u najam nekretnina u vlasništvu Grada Slavonski Brod mladim obiteljima u bračnoj i izvanbračnoj zajednici te samohranim roditeljima (do 45 godina) uz mogućnost otkupa. 
 1. Ponuditelj je predajom ponude suglasan da će u slučaju uspjeha na natječaju kod zaključenja Ugovora o najmu stana priložiti izjavu o zapljeni po pristanku dužnika, sukladno odredbama Ovršnog zakona, ovjerenu od javnog bilježnika kojom daje suglasnost da se radi naplate tražbine vjerovnika zapljeni njegova plaća, odnosno drugo stalno novčano primanje, osim u dijelu u kojem je to primanje izuzeto iz ovrhe. Ugovor o najmu stana neće se sklopiti s odabranim ponuditeljem koji prilikom sklapanja Ugovora o najmu stana ne priloži ovjerenu izjavu o zapljeni po pristanku dužnika, sukladno odredbama Ovršnog zakona.
 1. Osim najamnine Ponuditelj se obvezuje plaćati sve tekuće troškove održavanja stana te troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja stana (struja, voda, telefon, grijanje, komunalna naknada, vodna naknada, pričuva i drugo).
 1. Ponuditelj ne može činiti preinake predmetnog stana bez pismenog pristanka Grada te se i u slučaju pristanka Grada obvezuje snositi troškove i odriče se bilo kakvih namirenja istih od strane Grada te preuzima obvezu naknade sve eventualne štete uzrokovane Gradu ili trećim osobama uslijed obavljanja preinaka. Izgrađeni objekti i ostala eventualna dodana vrijednost stana nakon isteka najma vlasništvo je Grada.
 1. Ponuditelj ne može dati stan u podnajam u cijelosti ili u dijelu bez pisane suglasnosti Grada. Ponuditelj ne može dati stan u daljnji najam, odnosno prestati biti najmoprimac. Povreda navedene obveze predstavlja razlog za raskid ugovora o najmu.
 1. Ponuditelj može koristiti stan za stanovanje, a ne može stan koristiti za druge namjene, u cijelosti ili djelomično.
 1. Kriterij za utvrđivanje najpovoljnijeg Ponuditelja u natječaju za najam stana je:                                                                                                                                - Najviši iznos ponuđene najamnine.                                                                                                                                                                                                  U slučaju da dva Ponuditelja ponude istu cijenu, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se onaj ponuditelj koji ima više malodobne djece.
 1. S izabranim Ponuditeljem zaključit će se ugovor o najmu kojim će se utvrditi rok uplate najamnine, uvjete i način otkupa stana te pravo prvokupa odnosno rok za otkup i sl.
 1. Stanovi se daju u najam u stanju viđeno-iznajmljeno. Ponuditelj uz troškove zaključenja ugovora o najmu, snosi sve druge troškove vezane za porezne i pristojbene obveze, te druge troškove. Ponuditelj ima pravo otkupiti stan u kojem je u najmu nakon proteka 10 (deset) godina od potpisivanja prvog ugovora o najmu pod uvjetom da je uredno podmirio sve dotadašnje obveze prema Gradu vezano uz predmetni stan.
 1. Za stanove koji će biti predmet ugovora o kupoprodaji nekretnine ugovorne strane suglasne su da će u ugovoru o kupoprodaji nekretnina Ponuditelj dati Gradu pravo prvokupa stanova.
 1. Pisane ponude dostavljaju se poštom preporučeno u omotnici s naznakom:

GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1

35000 SLAVONSKI BROD

s naznakom

« Natječaj za davanje u najam nekretnina u vlasništvu Grada Slavonski Brod mladim obiteljima u bračnoj i izvanbračnoj zajednici te samohranim roditeljima (do 45 godina) uz mogućnost otkupa »

     Rok za podnošenje prijava je 15 dana, računajući od prvog narednog dana od dana objave  natječaja u tisku. Nepravodobne, nepotpune ili nepotpisane ponude neće se razmatrati;

 1. Prikupljene ponude otvorit će se na javnoj sjednici Povjerenstva za otvaranje ponuda koja će se održati u zgradi Gradske uprave, Vukovarska 1, dana 13. prosinca 2021. godine u 09:00 sati;
 1. Ponuditelju koji ne uspije na natječaju jamčevina se vraća u roku od osam dana od dana donošenja konačne odluke Gradonačelnika, a Ponuditelj koji je uspio u natječaju pa odustao gubi pravo na povrat jamčevine;
 1. Gradonačelnik zadržava pravo da poništi cijeli ili dio natječaja i postupi sukladno citiranim propisima u kojem slučaju Ponuditelj ima pravo samo na povrat jamčevine;
 1. Sve obavijesti o navedenim stanovima koji su predmet natječaja, mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, Vukovarska 1, telefon: 035/ 217-039, s tim da zainteresirani ponuditelj može pogledati stan.

Izjava o postojanju izvanbračne zajednice i nepostojanju nekretnine

Izjava bračnih drugova o nepostojanju nekretnine

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo