fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

JAVNI POZIV
ZA PRIBAVLJANJE PRIJEDLOGA ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA
ZA MLADEŽ OPĆINSKOG SUDA U SLAVONSKOM BRODU

Prema odredbi članka 119. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 28/13,33/15,82/15, 82/16, 67/18 i 126/19-dalje u tekstu : Zakon) suce porotnike općinskih i županijskih sudova imenuje županijska skupština na prijedlog općinskog odnosno gradskog vijeća, sindikata, udruženja poslodavaca i gospodarske komore.

Odredbom članka 118. Zakona propisano je da se suci porotnici imenuju na četiri godine i da istekom toga roka mogu biti ponovno imenovani, dok je stavkom 2. istoga članka propisano da se odredbe Zakona koje se odnose na suce, shodno primjenjuju i na suce porotnike, ako zakonom nije drugačije određeno.

Odredbom članka 41. stavka 2. Zakona o sudovima za mladež („Narodne novine“ broj 84/11, 143/12, 148/13, 56/15 i 126/19) suci porotnici za mladež imenuju se iz redova profesora, učitelja, odgojitelja i drugih osoba koje imaju radnog iskustva u stručnom odgojnom radu s mladim osobama, dok je člankom 45. stavak 6. istoga Zakona propisano da u sastavu vijeća za mladež suci porotnici ne smiju biti osobe istog spola

Člankom 90. stavkom 1. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19 i 130/20) sudac ne smije biti član političke stranke, niti se baviti političkom djelatnošću.

Odredbom članka 91. Zakona propisano je da sudac ne smije obavljati odvjetničku ili javnobilježničku službu, poslove člana upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog društva ili druge pravne osobe, kao i da ne smije obavljati drugu službu ili posao koji bi mogli utjecati na njegovu samostalnost, nepristranost i neovisnost ili umanjiti njegov društveni ugled ili su inače nespojivi s obnašanjem sudačke dužnosti.

SLIJEDOM NAVEDENOG
GRAD SLAVONSKI BROD POZIVA

sve zainteresirane građane Grada Slavonskog Broda koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o sudovima da na ovaj Poziv podnesu svoje prijave za kandidate za suce porotnike za mladež Općinskog suda u Slavonskom Brodu.

Sucima porotnicima za obnašanje dužnosti pripada pravo na naknadu troškova i nagrada sukladno Pravilniku o naknadama i nagradi sudaca porotnika („Narodne novine“, broj 38/14).

Prijavi treba priložiti životopis i vlastoručno potpisanu Izjavu kandidata o ispunjavanju predviđenih zakonskih uvjeta te presliku osobne iskaznice.

Navedena Izjava nalazi se na web stranici Grada Slavonskog Broda uz ovaj poziv.

Prijava i prilozi mogu se dostaviti putem pošte preporučeno ili osobno na adresu: Grad  Slavonski Brod, Vukovarska 1.

Za sve informacije u svezi ovog Poziva zainteresirani kandidati mogu nazvati na broj: 035/217-088.


Izjava i prilozi mogu se dostaviti najkasnije do 3.12. 2021. godine.KLASA: 021-01/21-01/33
URBROJ:2178/01-07-21-2
Slavonski Brod, 22. studeni 2021. godine

GRAD SLAVONSKI BROD