fbpx
 
 
 • Gradska uprava
 • Tržnica
 • Bazeni
 • Kruzni tok
 • Svačićeva ulica
 • Kajak

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Skupština društva zastupana po Gradonačelniku Grada Slavonskog Broda, Mirko Duspara, dr.med. raspisuje:


JAVNI NATJEČAJ
za odabir kandidata za člana Uprave - direktora trgovačkog društva Komunalac d.o.o., Slavonski Brod - 1 (jedan) izvršitelj na razdoblje od 4 godine


Kandidati za člana Uprave – direktora trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Slavonski Brod, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (VSS – VII stupanj) pravne, ekonomske ili tehničke struke
 • najmanje pet (5) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima
 • nepostojanje zapreka iz članka 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima,
 • nepostojanje sukoba interesa sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa

Uz Prijavu je potrebno priložiti:

 • Životopis,
 • Uvjerenje, odnosno presliku diplome o završenom studiju i stečenoj stručnoj spremi,
 • Dokaz o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima (Elektronički zapis o radnom iskustvu ili Potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • Dokaz o vrsti poslova koje je kandidat obavljao (preslika Ugovora o radu ili Potvrda poslodavca o vrsti poslova koje je kandidat obavljao),
 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Vlastoručno potpisanu i kod javnog bilježnika ovjerenu izjavu kojom kandidat potvrđuje da u slučaju imenovanja prihvaća izbor za Upravu – Direktora trgovačkog društva te da na njegovoj strani ne postoje smetnje za obavljanje navedene funkcije propisane člankom 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima,
 • Vlastoručno potpisanu i kod javnog bilježnika ovjerenu Izjavu kojom kandidat potvrđuje da na njegovoj strani ne postoje druge smetnje za obnašanje funkcije Uprave – Direktora društva,
 • Plan rada i razvoja trgovačkog društva Komunalac d.o.o. za četverogodišnje razdoblje (2021.-2024)
 • Uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci od dana objave natječaja

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Riječi i pojmovi, korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Sve podatke potrebne za izradu poslovnog plana moguće je dobiti na Internet stranicama Grada Slavonskog Broda ili izravno u trgovačkom društvu.

Rok za dostavu pisanih ponuda je 30 dana od dana objave natječaja.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se uzimati u razmatranje.

Natječajna dokumentacija se ne vraća.

Ponude je potrebno dostaviti u zatvorenoj kuverti na adresu:

Grad Slavonski Brod
Vukovarska 1
35000 Slavonski Brod

S napomenom „Natječaj za člana Uprave – direktora trgovačkog društva Komunalac d.o.o., Slavonski Brod – ne otvarati“.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo