fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Skupština društva zastupana po Gradonačelniku Grada Slavonskog Broda, Mirko Duspara, dr.med. raspisuje:


JAVNI NATJEČAJ
za odabir kandidata za člana Uprave - direktora trgovačkog društva Brod-plin d.o.o., Slavonski Brod - 1 (jedan) izvršitelj na razdoblje od 4 godine


Kandidati za člana Uprave - direktora trgovačkog društva Brod-plin d.o.o. Slavonski Brod, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (VSS – VII stupanj) pravne, ekonomske ili tehničke struke
 • najmanje pet (5) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima
 • nepostojanje zapreka iz članka 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima,
 • nepostojanje sukoba interesa sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa

Uz Prijavu je potrebno priložiti:

 • Životopis,
 • Uvjerenje, odnosno presliku diplome o završenom studiju i stečenoj stručnoj spremi,
 • Dokaz o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima (Elektronički zapis o radnom iskustvu ili Potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • Dokaz o vrsti poslova koje je kandidat obavljao (preslika Ugovora o radu ili Potvrda poslodavca o vrsti poslova koje je kandidat obavljao),
 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Vlastoručno potpisanu i kod javnog bilježnika ovjerenu izjavu kojom kandidat potvrđuje da u slučaju imenovanja prihvaća izbor za Upravu – Direktora trgovačkog društva te da na njegovoj strani ne postoje smetnje za obavljanje navedene funkcije propisane člankom 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima,
 • Vlastoručno potpisanu i kod javnog bilježnika ovjerenu Izjavu kojom kandidat potvrđuje da na njegovoj strani ne postoje druge smetnje za obnašanje funkcije Uprave – Direktora društva,
 • Plan rada i razvoja trgovačkog društva Brod-plin d.o.o. za četverogodišnje razdoblje (2021-2024)
 • Uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci od dana objave natječaja

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Riječi i pojmovi, korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Sve podatke potrebne za izradu poslovnog plana moguće je dobiti na Internet stranicama Grada Slavonskog Broda ili izravno u trgovačkom društvu.

Rok za dostavu pisanih ponuda je 30 dana od dana objave natječaja.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se uzimati u razmatranje.

Natječajna dokumentacija se ne vraća.

Ponude je potrebno dostaviti u zatvorenoj kuverti na adresu:

Grad Slavonski Brod
Vukovarska 1
35000 Slavonski Brod

S napomenom „Natječaj za člana Uprave – direktora trgovačkog društva Brod-plin d.o.o., Slavonski Brod – ne otvarati“.