fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju članka 2. I članka 9. Pravilnika o načinima i uvjetima korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Slavonskog Broda (Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 2/15, 1/16) raspisuje se:

NATJEČAJ

za dodjelu na upravljanje i korištenje  građevina

u vlasništvu Grada Slavonskog Broda

 

I.

 

Predmet natječaja je dodjela na korištenje građevine u vlasništvu Grada Slavonskog Broda označena kao:

 

Planinarski dom „Đuro Pilar“

Građevina se nalazi u Slavonskom Brodu, Šumica 11, Slavonski Brod

na k.č. br. 1381, k.o Brodsko Vinogorje, Slavonski Brod.

Građevina se daje na upravljanje i korištenje za obavljanje rekreativnih aktivnosti

 

II.

Građevina iz točke I. ovog natječaja daje se na upravljanje i korištenje na vrijeme od 5 (pet) godina.

U poslove upravljanja građevinom ubrajaju se sljedeći poslovi:

- redovito održavanje građevine u građevinskom i funkcionalnom smislu prema namjeni         

   građevine

- primjerena zaštita građevine,

- određivanje i provođenje unutarnjeg reda u građevini,

- primjereno osiguranje građevine,

- obavljanje stalnih i godišnjih pregleda građevine radi utvrđivanja njezinog stanja u

  građevinskom i funkcionalnom smislu,

- kontrola korištenja građevine sukladno sklopljenim ugovorima,

- donošenje godišnjeg programa upravljanja građevinom,

- drugi poslovi, koji prema posebnim propisima spadaju u upravljanje građevinom.

Korisnik je dužan podmirivati troškove tekućeg održavanja građevine.

Pod troškovima tekućeg održavanja građevine podrazumijevaju se posebice:

- troškovi energenata (toplinska energija, električna energija i sl.),

- troškovi komunalnih usluga (voda, odvodnja, smeće i sl.),

- troškovi premije osiguranja građevine,

- plaće ili honorari djelatnika na održavanju građevine,

- troškovi redovitog održavanja sportske građevine kojima se građevina održava u funkcionalnom obliku.

III

Kriteriji za davanje određene građevine na upravljanje i korištenje udruzi su sljedeći:

-   koja je registrirana sukladno odredbama Zakona o udrugama,

-   visina materijalnih sredstava kao način financiranja ili sufinanciranja,

-   koja okuplja određeni broj članova

-   koja ima određeni broj godina aktivnog i kontinuiranog rada – tradicija,

Ukoliko dva ili više podnositelja ispunjavaju navedene uvjete, prednost ima onaj podnositelj koja okuplja veći broj članova i ima dužu tradiciju.

 

 

IV

Radi dokazivanja prethodno navedenih kriterija, podnositelj mora dostaviti sljedeće akte:

-  izjava o duljini vremena korištenja određene građevine,

-  Program korištenja i održavanja građevine uključujući financijski plan za godinu za koju se raspisuje natječaj,

-  Statut udruge,

-  dokaz o broju članova udruge

Sudionik natječaja u ponudi mora navesti podatke o udruzi, adresu, OIB, kontakt podatke.

 

V

Ponude se dostavljaju poštom u zatvorenoj omotnici na adresu:

Grad Slavonski Brod

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Vukovarska 1

35000 Slavonski Brod

s naznakom:

„NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE

SPORTSKIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU GRADA-NE OTVARAJ“

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja.

Sve specifičnosti vezane uz korištenje građevine bit će regulirane ugovorom.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.