fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV
I KOMUNALNO REDARSTVO
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

KLASA: 112-02/20-01/2
URBROJ: 2178/01-07-21-27
Slavonski Brod, 28. siječnja 2021.


Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18.,112/19), a u svezi javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme KLASA: 112-02/21-01/2 URBROJ: 2178/01-07-21-2 od 12. siječnja 2021. godine, objavljenog u Narodnim novinama br., 4/21,  „Burzi rada“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenim web stranicama i oglasnoj ploči Grada dana 15. siječnja 2021. godine za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto – Stručni referent 1-za tehničke i komunalne poslove te Uputi i obavijesti kandidatima KLASA: 112-02/21-01/2, URBROJ: 2178/01-07-21-6  od 15. siječnja 2021. ( dalje: Uputa), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja objavljuje


O B A V I J E S T
kandidatima o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti


Obavještavamo kandidate po gore navedenom javnom natječaju za  prijam u službu na neodređeno vrijeme, kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati dana 3. veljače 2021. godine s početkom u 11:00 sati putem videokonferencije.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta javnog natječaja putem elektroničke pošte.

U Uputi, poglavlju „Testiranje kandidata“ mijenjaju se prva tri stavka te izmijenjena glase:

„Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavlja se putem testiranja znanja iz stručnog dijela i intervjua.

Stručni dio prethodne provjere odnosi se na provjeru znanja, sposobnosti i vještina  bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima, a provodi se na temelju sljedećih propisa:“

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda sukladno ovoj izmjeni prema rasporedu koji će biti dostavljen kandidatima na adresu elektroničke pošte navedene u prijavi zajedno s poveznicom.


Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja