fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Povjerenstvo za provedbu oglasa

KLASA: 112-02/20-01/40
URBROJ: 2178/01-07-21-24
Slavonski Brod, 22. siječnja 2021. godine


Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18.,112/19), a u svezi Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme KLASA: 112-02/21-01/40 URBROJ: 2178/01-07-21-2 od 11. siječnja 2021. godine, objavljenog na „Burzi rada“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenim web stranicama i oglasnoj ploči Grada dana 11. siječnja 2021. godine za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto – Viši stručni suradnik 1 za predškolski i školski odgoj te Uputi i obavijesti kandidatima KLASA: 112-02/21-01/40 URBROJ: 2178/01-07-21-4 od 11. siječnja 2021. ( dalje: Uputa), Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje


O B A V I J E S T
kandidatima o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti

Obavještavamo kandidate po gore navedenom oglasu za  prijam u službu na određeno vrijeme, kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati dana 25. siječnja 2021. godine s početkom u 9:00 sati putem videokonferencije.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta oglasa putem elektroničke pošte.

U Uputi, poglavlju „Testiranje kandidata“ mijenjaju se prva tri stavka te izmijenjena glase:

„Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavlja se putem testiranja znanja iz stručnog dijela i intervjua.

Stručni dio prethodne provjere odnosi se na provjeru znanja, sposobnosti i vještina  bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima, a provodi se na temelju sljedećih propisa:“

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda sukladno ovoj izmjeni prema rasporedu koji će biti dostavljen kandidatima na adresu elektroničke pošte navedene u prijavi zajedno s poveznicom.


Povjerenstvo za provedbu oglasa