fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju odredbe članka 19.st.1. u svezi čl. 17 i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ br. 86/08., 61/11., 4/18., 98/19 dalje: ZSN LP(R)S ), pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskog Broda raspisuje i objavljuje


J AV N I   N A T J E Č A J

za prijam u službu na neodređeno vrijeme

U Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo na radno mjesto:

- Stručni referent 1-za tehničke i komunalne poslove
- 1 ( jedan ) izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme
Opći uvjeti za prijam u službu:
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

 

 Prilog:


Poveznice: